תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (קביעת תשלום שמשלמת חברת ביטוח כהכנסה) (הוראת שעה), התשס"ג-2003

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (קביעת תשלום שמשלמת חברת ביטוח כהכנסה) (הוראת שעה), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -

  "חברת ביטוח" - חברת ביטוח המשלמת תשלומים, בין על חשבונה היא ובין על חשבונו או מטעמושל אדם אחר, במישרין או בעקיפין;


  "יום התחילה" -

  לגבי תכנית חיסכון - יום כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002); לגבי קופת גמל - יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);


  "קופת גמל" - כהגדרתה בסעיף 125ג לפקודה;


  "תקופת החיסכון" - התקופה המתחילה ביום התחילה ומסתיימת ביום התשלום לנישום;


  "תשלום שמשלמת חברת ביטוח" - סכום שמשלמת חברת ביטוח למבוטח או לחוסך מתכנית חיסכון או מקופת גמל, עד לגובה התשלומים ששולמו על ידיו לתכנית החיסכון או לקופת הגמל, בתקופת החיסכון.

לתחילת העמוד 2. קביעת הכנסה
 • תשלום שמשלמת חברת ביטוח יהיה הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.

לתחילת העמוד 3. תחילה ותחולה
 • תחילתו של צו זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) ותחולתו על תשלום ששולם בשנת המס 2003.