תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), התשכ"ד-1963

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), התשכ"ד-1963
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -

  "יצירה ספרותית", "יצירה אמנותית" ו"יצירה דרמטית" - כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, 1941 (להלן - החוק), לרבות יצירה המיועדת לפרסום ביצירה קיבוצית כמשמעותה בחוק האמור;

  "מוציא לאור" - אדם המשלם שכר סופרים, בין על חשבונו הוא, בין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו;

  "מקבל" - אדם המקבל שכר סופרים;

  "שכר סופרים" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי מוציא לאור, בעד רכישת זכות או זכות שימוש או מתן רשיון לפי סעיף 5(2) לחוק, ביצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות, לרבות רכישת זכות או זכות שימוש המוקנות, לפי כל דין, והכל בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, אך למעט תשלומים שעליהם חלה חובת ניכוי לפי התקנות החלות על ניכוי מס הכנסה ממשכורת או משכר עבודה, שהן בתוקף ביום התשלום.

לתחילת העמוד 2. קביעת שכר סופרים כהכנסה
 • שכר סופרים יהיה הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.

 • לצו זה ייקרא "צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), התשכ"ד-1963".