תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -

  "ההפרש" - ההפרש שבין הסכום שהתקבל בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים לבין סכום תקרת הפטור;

  "השתכרות או רווח" - השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים כאמור בסעיף 2א לפקודה שנעשו במסגרת חוקית;

  "תקרת הפטור" - סכום של 50,000 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 2. קביעת סכום
 • 2. לענין סעיף 9 (28) לפקודה, יראו השתכרות או רווח כפטורים ממס, אם הסכום שהתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד, לפי הענין, פחת מתקרת הפטור.

לתחילת העמוד 3. פטור חלקי
 • לענין השתכרות או רווח מהימור אחד, מהגרלה אחת או מפרס אחד כאמור, שסכומם עלה על תקרת הפטור ופחת מכפל תקרת הפטור, יראו כפטור ממס סכום השווה לתקרת הפטור בניכוי ההפרש.

לתחילת העמוד 4. היקף ההגרלה, ההימור או הפרס
 • לענין תקנות אלה יראו כהגרלה אחת כהימור אחד או כפרס אחד גם הגרלה, הימור או ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד, והכל בין אם שולמו לאדם ובין אם שולמו לכמה בני אדם.

לתחילת העמוד 5. עדכון סכומים
 • תקרת הפטור תתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, כאילו היתה תקרת הכנסה כמשמעותה באותו סעיף.

לתחילת העמוד 6. תחילה ותחולה
 • תחילתו של צו זה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן - יום התחילה) והוא יחול על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים שהתקיימו ביום התחילה או לאחריו.