תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -

  "שכר אמנים" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ריקוד, בניה או הכנה של תפאורה, בעד הנחיה במופע או בעד הופעה אמנותית אחרת או בעד בימוי של סרט, הצגה או הופעה אחרת או בעד ייצור סרט, עריכתו, ניהול הייצור שלו, הקלטת קול, צילומים, תחקיר, נגרות, תאורה, עבודות חשמל אחרות וכל עבודה אחרת בייצור הסרט המשתלמים על ידי מפיק הסרט וכל כל תשלום המשתלם על ידי מארגן מופעים או כנסים בתחום עיסוקו והכל בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת;


  "שכר בוחנים" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד הכנה, ניהול, פיקוח או בדיקה של מבחנים, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת;


  "שכר מרצים" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת;


  "שכר מעניקי שירותי משרד" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד תרגום בכתב או בעל פה, כתבנות, ניהול חשבונות, תכנון או תכנות למחשבים או למיכון, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת;


  "שכר דירקטורים" - סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד כהונה כדירקטור בחברה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת ניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת;


  "שכר ספורטאים" - סכומים המשתלמים על ידי חייב למקבל שהוא ספורטאי, בין בכסף ובין בשווה כסף, לרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כמענקי חתימה לרבות תשלום מראש לקראת פתיחת עונת המשחקים, תשלום בעד העברת שחקן, תשלום לשחקן - חוזה בעד הסכמתו לשחק בשורות האגודה, תשלומים בעד תרגול, השתתפות במשחקים, באימונים או הופעה במשחקים, תשלומים על החזר הוצאות לרבות הוצאות נסיעה, הפסד שעות עבודה או ויתור על הכנסה אחרת, תשלומים של מענקים התלויים בתוצאות משחק, בעד השתתפות במסגרת תחרות או אירועים מיוחדים ומענקים בעד הישג מיוחד, או כל תשלום דומה להם, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, והכל למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת;


  "מקבל" - אדם המקבל שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים או שכר ספורטאים, בין עבורו ובין עבור אדם אחר;


  "ספורטאי" - שחקן או מתחרה במשחק או בתחרות ספורט, מתאמן או מתכונן לקראתם, למעט מאמן בתחום הספורט;


  "חייב" - אדם המשלם שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים או שכר ספורטאים, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו;


  "תקנות ניכוי ממשכורת" - תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993.

לתחילת העמוד 2. קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים ושכר מרצים כהכנסה
 • שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר דירקטורים ושכר ספורטאים, יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.