תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1986

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1986
לתחילת העמוד 1. עיגול תקרות ההכנסה
 • (א) הותאמו סכומי תקרות ההכנסה, יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-120 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 60 - לא יובאו בחשבון לענין תקרות ההכנסה; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 60 או יותר - יווסף לסכומי תקרות ההכנסה סכום של 120 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 2. עיגול נקודות זיכוי
 • (א) הותאם סכום נקודות הזיכוי, יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-12 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 6 - לא יובא בחשבון לענין סכום נקודות הזיכוי; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 6 או יותר - יווסף לסכום נקודות הזיכוי סכום של 12 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 3. עיגול נקודות קיצבה
 • (א) הותאם סכום נקודות הקיצבה, יעוגל הסכום לשקל החדש השלם הקרוב.

  (ב) סכום מתואם שהוא פחות מחצי שקל חדש לא יובא בחשבון לענין סכום נקודת הקיצבה, וסכום מתואם של חצי שקל חדש או יותר ייחשב כשקל חדש ויווסף לסכום נקודת הקיצבה.

לתחילת העמוד 4. עיגול סכום הפטור לעיוור ולנכה 100%
 • (א) הותאם סכום הפטור לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה, יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים המתחלק ב-1200 (להלן בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 600 - לא יובאו בחשבון לענין סכום הפטור; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 600 או יותר - יווסף לסכומי הפטור סכום של 1200 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 5. עיגול סכום הפטור לעיוור ולנכה שלא מיגיעה אישית
 • (א) הותאם סכום הפטור לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודה, יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים הקרוב המתחלק ב-120 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 60 - לא יובאו בחשבון לענין סכום הפטור; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 60 או יותר - יווסף לסכומי הפטור סכום של 120 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 6. עיגול מענק פרישה או מענק מוות
 • (א) הותאמו סכומי מענק הפרישה או מענק המוות על-פי סעיפים 9(7א) או 32(9)(א)(1) לפקודה, יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים המתחלק ב-10 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 5 - לא יובא בחשבון לענין סכומי מענק הפרישה או מענק המוות; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 5 או יותר - יווסף לסכומי מענק הפרישה או מענק המוות סכום של 10 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 7. עיגול הנחות שקיבל עובד ממעבידו
 • (א) הותאמו סכומי ההנחות שקיבל עובד ממעבידו על-פי סעיף 9(20) לפקודה (להלן - ההנחות), יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים השלמים המתחלק ב-12 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 6 - לא יובא בחשבון לענין ההנחות; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 6 או יותר - יווסף לסכום ההנחות סכום של 12 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 8. עיגול קיצבה מזכה
 • (א) הותאמו סכומי קיצבה מזכה כמשמעותה בסעיף 9א(א) לפקודה והסכום הנקוב בסעיף 9א(ג) לפקודה, יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-10 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 5 - לא יובא בחשבון לענין סכום קיצבה מזכה; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 5 או יותר - יווסף לסכום קיצבה מזכה סכום של 10 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 9. עיגול הסכום הפטור
 • (א) הותאם סכום הפטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה (להלן - הסכום הפטור), יעוגל הסכום המתואם לשקל החדש הקרוב.

  (ב) סכום מתואם שהוא פחות מחצי שקל חדש לא יובא בחשבון לענין הסכום הפטור, וסכום מתואם של חצי שקל חדש או יותר ייחשב כשקל חדש ויווסף לסכום הפטור.

לתחילת העמוד 10. עיגול תיקרת הוצאות ריפוי
 • (א) הותאם הסכום של התקרה שבשלה יותר זיכוי לפי סעיף 44(א)(1) לפקודה (להלן - הוצאות הריפוי), יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-120 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 60 - לא יובאו בחשבון לענין הוצאות הריפוי; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום 60 או יותר - יווסף לסכום הוצאות הריפוי סכום של 120 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 11. עיגול תיקרת הסכום לזיכוי
 • (א) הותאם הסכום הנקוב בסעיף 45א(ד) לפקודה (להלן - הסכום לזיכוי), יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-12 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 6 - לא יובא בחשבון לענין הסכום לזיכוי; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 6 או יותר - יווסף לסכום לזיכוי סכום 12 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 12. עיגול הכנסה מזכה
 • (א) הותאם סכום ההכנסה המזכה כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה (להלן - הכנסה מזכה), יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים הקרוב המתחלק ב-1200 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ- 600 - לא יובאו בחשבון לענין סכום ההכנסה המזכה; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 600 או יותר - יווסף לסכום ההכנסה סכום של 1200 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 13. עיגול הקנס בשל אי הגשת דו"ח
 • (א) הותאמו סכומי הקנסות הנקובים בסעיף 188 לפקודה (להלן - הקנס), יעוגל הסכום המתואם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-10 (בסעיף זה - הסכום העגול).

  (ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ-5 - לא יובא בחשבון לענין הקנס; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 5 או יותר - יווסף לסכום הקנס סכום של 10 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 14. כללי עיגול בעבר לשקל החדש
 • סכומי תקרות ההכנסה, נקודות הזיכוי, נקודות הקיצבה וההנחות הסוציאליות שעוגלו לשקלים שלמים לאחר שתואמו לעליית המדד לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה המתייחסים לתקופה שמיום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985) עד יום י"ט בטבת התשמ"ו (31 בדצמבר 1985) יסוכמו לסכום אחד והסיכום יעוגל לשקלים חדשים שלמים לפי הכללים שנקבעו בסעיפים 1 עד 13, לפי הענין.

לתחילת העמוד 15. הבסיס להתאמת המדד הבאה
 • עיגול סכומים כאמור בסעיפים 1 עד 14, אין בו כדי לשנות את הסכומים שתואמו לפי סעיף 120ב לפקודה, לענין התאמת המדד הבאה.

לתחילת העמוד 16. ביטול
 • צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים), התשמ"א-1980 - בטל.

לתחילת העמוד 17. תחילה
 • תחילתו של צו זה ביום כ' בטבת התשמ"ו (1 בינואר 1986).