תקנות מס הכנסה - כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשס"ג-2003

לתחילת העמוד כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. פרשנות
  • לכל מונח בכללים אלה תהיה המשמעות הנודעת לו בסעיף 102 לפקודה, זולת אם נאמר במפורש אחרת.

לתחילת העמוד 2. מניות שהתקבלו במיזוג
  • מניות שהוקצו בחברה הקולטת חלף מניות שהוקצו לעובד בחברה המעבירה בהקצאת מניות באמצעות נאמן, יופקדו בידי הנאמן וייראו כאילו הוקצו מלכתחילה בידי החברה הקולטת, לכל דבר וענין.

לתחילת העמוד 3. מניות שהתקבלו בפיצול
  • מניות שהוקצו בחברה חדשה במסגרת הליך פיצול לפי סעיף 105 או לפקודה, לעובדים שהוקצו להם מניות באמצעות נאמן בחרה המתפצלת, יופקדו בידי הנאמן ויראום כאילו הוקצו מלכתחילה בידי החברה החדשה, לכל דבר וענין.

לתחילת העמוד 4. רצף זמנים
  • לענין מניות כאמור בסעיף 2 או 3, יימנה תום התקופה מיום שהוקצו המניות בהקצאת מניות באמצעות נאמן בחברה המעבירה, או בחברה המתפצלת, לפי הענין.

לתחילת העמוד 5. התרת ההוצאה
  • בכפוף לאמור בסעיף 102(2),תותר ההוצאה לחברה המעבידה שבה מועסק העובד במועד ניכוי המס ותשלומו לפקיד השומה.

לתחילת העמוד 6. ביטול
  • כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשנ"ה-1995- בטלים.

לתחילת העמוד 7. תחילה ותחולה
  • תחילתם של כללים אלה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003)והם יחולו על מניות שהוקצו החל באותו מועד, והכללים שבוטלו כאמור בכלל 6 ימשיכו לחול על הקצאה מזכה שנעשתה לפני אותו מועד.