תקנות מס הכנסה - כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007

לתחילת העמוד כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בכללים אלה:

  "אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

  "תושב חוץ זכאי" - יחיד תושב חוץ שהתקיימו בו כל אלה:

  (1)  שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין;

  (2) הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה;

  "תקנות ניכוי הוצאות שהייה" - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.

לתחילת העמוד 2. נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי
 • (א) בחישוב המס על הכנסה של תושב חוץ זכאי, לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, יובאו בחשבון 2.25 נקודות זיכוי.

  (ב) שהה תושב חוץ זכאי בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בפסקת משנה (א), כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

לתחילת העמוד 3. תחולה
 • כללים אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של תושב חוץ זכאי שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.