תקנות מס הכנסה - כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), התשל"ח-1977

לתחילת העמוד כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), התשל"ח-1977
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בכללים אלה, "קטין" - מי שטרם מלאו לו 18 שנה.

לתחילת העמוד 2. זיכויים למי שהיה בעבר עולה או אזרח
 • לענין מתן זיכויים עפ"י סעיף 35(א) ו-(ב) לפקודה יראו כעולה את המפורטים להלן:

  (1) מי שהיה עולה בתקופה שלפני י"ב בניסן התשל"ז (31 במרס 1977) ושהה בישראל תקופה או תקופות שלא עלו ביחד על שנתיים ולא קיבל, לגבי הכנסתו באותה תקופה, פטור ממס על פי סעיף 9(16) לפקודה או נקודות זיכוי על פי סעיף 35 לפקודה;

  (2) מי שהיה עולה אם עזב את ישראל כקטין לפני י"ב בניסן התשל"ז (31 במרס 1977) וחזר אליה כעבור תקופה שאיננה פחותה מחמש שנים;

  (3) מי שעזב את ישראל כקטין וחזר אליה כעבור תקופה של חמש שנים לפחות.

לתחילת העמוד 3. חישוב תקופת ההקלה
 • לפי בקשת הנישום לא תובא במנין 42 החודשים כאמור בסעיף 35(ג) לפקודה תקופת שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 (נוסח משולב) ותקופת לימודים במוסד לימוד על-תיכוני.

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • תחולתם של כללים אלה משנת המס 1975.

 • לכללים אלה ייקרא "כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), התשל"ח-1977".