תקנות מס הכנסה - כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשמ"ט-1989

לתחילת העמוד כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשמ"ט-1989
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בכללים אלה -

  (1) "תקופת החזקה" - התקופה שתחילתה ביום שבו בוצעה הקצאה מזכה וסופה ביום שבו חוייב העובד במס על המניות לפי סעיף 102(ג) לפקודה;

  (2) "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 76 לפקודה;

  (3) "הקצאה מזכה" - הקצאה עליה נמסרה הודעה כאמור בסעיף 4, והעונה על התנאים הקבועים בכללים אלה;

  (4) "חוק התיאומים" - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה- 1985.

לתחילת העמוד 2. אישור נאמן
 • (א) בקשה לאישור נאמן תוגש לנציב בכתב, על גבי הטופס שבתוספת א'.

  (ב) הנציב רשאי לאשר אדם כנאמן, בין בכלל ובין לענין הקצאת מניות פלונית, אם הוכח להנחת דעתו שנתמלאו כל אלה:

  1.  האדם הוא עורך דין או רואה חשבון או חברה בערבות בלתי מוגבלת שכל בעלי מניותיה הם עורכי דין או רואי חשבון, או שהוא רשאי לשמש כנאמן לפי סעיף 5 לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א- 1961.

  2.  האדם אינו בעל מניות בחברה המקצה, אינו עובד החברה האמורה, ואינו משמש כדירקטור בה; לענין זה, "אדם" - לרבות קרובו, שותפו, מעסיקו או עובד שלו, ובנאמן שהוא חברה או אגודה שיתופית - לרבות בעל מניות או בעל זכויות בה.

  (ג) אושר מינויו של אדם כנאמן, בלא שהאישור הוגבל להקצאת מניות פלונית, רשאי הנציב לבטל את האישור לגבי הקצאות שמועד ביצוען הוא לאחר מועד הביטול.

לתחילת העמוד 3. כתב נאמנות
 • חברה ונאמן המבקשים כי הוראות סעיף 102 לפקודה יחולו לגבי הקצאת מניות פלונית, יחתמו על כתב נאמנות שכלולות בו כל ההתחייבויות שנקבעו בטופס שבתוספת ב', ויעבירו העתק ממנו לפקיד השומה ביחד עם ההודעה על תוכנית ההקצאה כאמור בסעיף 4.

לתחילת העמוד 4. הודעה על הקצאה
 • (א) חברה ונאמן המבקשים כי הוראות סעיף 102 לפקודה יחולו לגבי הקצאת מניות פלונית, ישלחו לפקיד השומה, במשרד בו מתנהל תיק החברה, הודעה על תוכנית ההקצאה על גבי הטופס שבתוספת ג'; ההודעה תומצא לידי פקיד השומה 30 ימים לפחות לפני ביצוע ההקצאה; היה לחברה תיק ניכויים במשרד אחר, ישלחו החברה והנאמן העתק מההודעה למשרד האמור.

  (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א), ייכללו בין השאר ההתחייבויות הבאות:

  1. התחייבות של החברה לכך שאם יוקצו מניות הטבה מכוח המניות שהוקצו עבור עובד במסגרת ההקצאה המזכה, הן תועברנה לנאמן; התחייבות של הנאמן להחיל על המניות האמורות את האמור בסעיף 102 לפקודה ובכללים אלה כאילו היו מניות שהוקצו במסגרת ההקצאה המזכה, והודעה על כך שבידי החברה והנאמן אישור בכתב מאת העובד שהוא מסכים כי האמור בפסקה זו יחול על מניות ההטבה;

  2.  הודעה על כך שבידי החברה והנאמן אישור בכתב מאת העובד שהוא מתחייב שלא לדרוש פטור ממס לפי סעיף 95 או 97(א) לפקודה בשל העברת המניות לפני תום תקופת ההחזקה.
לתחילת העמוד 5. בעלי שליטה
 • הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה לא יחול לגבי מניות שהוקצו עבור עובד, אם ביום ההקצאה או כתוצאה מההקצאה היה בעל שליטה בחברה; לענין זה, "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה.

לתחילת העמוד 6. סייגים שונים
 • (א) הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה לא יחול לגבי עובד אם תוך שנתיים מיום ההקצאה חדל להיות עובד של החברה, למעט אם חדל כאמור בשל פטירה או בשל נסיבות מיוחדות שאינן בשליטת העובד, להנחת דעת הנציב.

  (ב) נרשמו המניות שהוקצו במסגרת הקצאה מזכה למסחר בבורסה, רשאי העובד לבקש מפקיד השומה בהודעה שתישלח בדואר רשום, תוך 30 ימים ממועד הרישום כאמור, כי יראו את מניותיו כנמכרות לפי מחירן הממוצע בבורסה בשלושת ימי המסחר הראשונים; ביקש העובד כאמור - לא יוכל לחזור בו מבקשתו; העובד יהיה רשאי לדחות את תשלום המס שהוא חייב בו עד המועד שבו רואים את המניות כנמכרות על פי סעיף 102(ג) לפקודה: המס האמור ישולם על ידי הנאמן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד רישומן של המניות למסחר בבורסה ועד מועד התשלום; העובד ימסור לנאמן העתק מהבקשה שהוגשה לפי סעיף זה במועד שבו שלח את ההודעה לפקיד השומה.

  (ג) לענין סעיפים 7 ו-8 יתואם רווח ההון הריאלי כפי שנקבע לענין חיובו של העובד לפי סעיף קטן (ב), ממועד הרישום ועד המועד בו רואים את המניות כנמכרות לפי סעיף 102(ג) לפקודה.

לתחילת העמוד 7. תיאומי הון
 • (א) חברה לא תהא זכאית לתוספת להון לפי חוק התיאומים בשל הקצאה מזכה; הוראה זו לא תחול לגבי סכום ששילם עובד במזומן; לענין זה, "תשלום במזומן" - למעט ויתור על שכר.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תהא החברה זכאית לתוספת להון במועד בו שולם המס בידי העובד או הנאמן לגבי המניות שהוקצו לו במסגרת הקצאה מזכה; הסכום שיותר כתוספת להון יהיה בגובה רווח ההון הריאלי כפי שנקבע לענין חיובו של העובד במס.

לתחילת העמוד 8. הוצאה
 • (א) חברה לא תהא זכאית לתבוע ניכוי סכום כלשהו בשל הקצאה מזכה או בשל שכר עליו ויתר העובד תמורת מניות שהוקצו לו במסגרת הקצאה מזכה.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תותר לחברה הוצאה במועד שבו שולם המס על ידי העובד או הנאמן, לגבי המניות שהוקצו לעובד במסגרת הקצאה מזכה: הסכום שיותר כהוצאה לחברה יהיה בגובה רווח ההון הריאלי כפי שנקבע לענין חיובו של העובד במס.

לתחילת העמוד 9. מניות ניתנות לפדיון
 • הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה לא יחול לגבי הקצאת מניות הניתנות לפדיון.

לתחילת העמוד 10. העברה בפטור
 • הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה לא יחול לגבי מניות שנמכרו בפטור ממס לפי סעיפים 95 או 97(א) לפקודה, או במסגרת פטור למכירת מניות במיזוגי תאגידים.

לתחילת העמוד 11. העברת המניות
 • הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) לא יחול אם בתוך שנתיים מיום ההנפקה העביר הנאמן את המניות לעובד או לאדם אחר או חתם על טופס להעברת תעודות המניות או שהעובד מכר את זכותו לקבלת המניות, או את זכותו כנהנה במניות המוחזקות בידי הנאמן.

לתחילת העמוד 12. ביטול למפרע
 • (א) לא נתקיים לאחר מועד ההקצאה תנאי למתן פטור, הקבוע בכללים אלה או בתנאים מיוחדים שקבע הנציב, או שבוטל הפטור לפי סעיף 13, ישלם העובד תוך 30 ימים מהיום שבו לא נתקיים התנאי או מיום הביטול, לפי הענין (להלן - מועד ההפרה), את הגבוה מבין אלה:

  1. המס שהופטר ממנו בעת ההקצאה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההקצאה ועד מועד התשלום;

  2. המס שהיה חל לפי סעיף 102(ג) לפקודה אילו נמכרו המניות במועד ההפרה.

  (ב) אם סכום המס שהעובד היה מתחייב בו לפי סעיף 102(ג) לפקודה אילו מכר הנאמן את המניות בתום שנתיים מיום ההקצאה, עולה על סכום המס שנתחייב בו לפי סעיף קטן (א) כשהוא מתואם, ישלם העובד את ההפרש לפקיד השומה תוך שבעה ימים מתום השנתיים האמורות.

  (ג) חוייב העובד במס לפי סעיף זה, ימשיך הנאמן להחזיק במניותיו עד תום שנתיים ממועד ההקצאה או עד לקבלת אישור מפקיד השומה כי שולם המס בהתאם להוראות סעיף זה, לפי המאוחר.

  (ד) קבע פקיד השומה את שווי המניות שקיבל עובד, לצורך חישוב המס שהופטר ממנו העובד כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יחולו על הקביעה האמורה ההוראות הקבועות בפקודה לענין השגה וערעור.

לתחילת העמוד 13. אי מילוי פרטים ותנאים
 • הנציב רשאי לבטל את הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה, לגבי הקצאה פלונית, אם לא נתמלאו תנאים מיוחדים שקבע הנציב מראש לגבי ההקצאה, או אם לא נתקיימו פרטים הכלולים בהודעה על תוכנית ההקצאה.

לתחילת העמוד 14. ניכוי במקור
 • נאמן לא יעביר את תעודות המניות לאדם כלשהו, אלא לאחר שהעביר לפקיד השומה 30% מהתמורה, או שיעור אחר שקבע פקיד השומה, או לאחר שהומצא לו אישור מפקיד השומה ששולם מס בשיעור כאמור, ואם חל חיוב במס לפי סעיף 6(ב), 12 או 13 - ששולם מס לפי הסעיף האמור; המס והאישור האמורים יועברו על ידי הנאמן לפקיד השומה, תוך 7 ימים מיום מכירת המניות, או הוצאת תעודות המניות מידי הנאמן, לפי המוקדם, בצירוף הודעה על גבי הטופס המפורט בתוספת ד'.

לתחילת העמוד 15. רישום
 • בכפוף לאמור בסעיף 17, ינהל המעביד רישום נפרד לגבי כל תוכנית הקצאה, ויעביר לנאמן העתק ממנו; הרישום האמור יכלול כל פרט הקשור להקצאה לרבות -

  (1) שמות העובדים שהוקצו להם מניות במסגרת ההקצאה המזכה, מספרי תעודות הזהות שלהם ומעניהם;


  (2) כמות המניות שהוקצתה לכל עובד, סוגן ותיאורן, לרבות מספרי המניות;

  (3) פירוט הסכומים ששילם כל עובד בעד המניות ומועדי התשלום;

  (4) תאריך ההקצאה;

  (5) פעולות שנעשו במניות, לרבות העברת המניות לעובד או ליורשיו, ומכירת המניות.

לתחילת העמוד 16. דיווח
 • בכפוף לאמור בכלל 17 ידווח נאמן בכל שנת מס, תוך 30 ימים מתחילתה, על -

  (1) יתרת המניות של כל עובד לתחילת שנת המס הקודמת;

  (2) פעולות שנעשו במניות במהלך השנה הקודמת;

  (3) מניות הטבה שהוקצו מכוח המניות;

  (4) יתרת המניות של כל עובד ביום האחרון של שנת המס הקודמת;

  (5) דיבידנד שחולק מכוח המניות;

  (6) מניות שחל לגביהן חיוב במס לפי סעיף 102(ג) לפקודה, סכום התמורה בשלהן וסכום המס שהועבר על ידי הנאמן או שהומצא לנאמן אישור על תשלומו.

לתחילת העמוד 17. דו"ח לרשות ניירות ערך
 • נכללו כל הפרטים האמורים בסעיפים 15 ו-16 בדו"ח שהוגש לרשות ניירות ערך, יוגש העתק הדו"ח שהוגש לרשות, במקום הדו"ח שחייבים להגישו על פי סעיפים 15 ו-16.