תקנות מס הכנסה - כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשע"ח-2018 - בתוקף החל מ- 2018

לתחילת העמוד כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשע"ח-2018 - בתוקף החל מ- 2018
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בכללים אלה -

  "עובד" - כל אחד מאלה:

  (1) יחיד תושב ישראל, שנשלח למדינת חוץ לשם ביצוע עבודה בשביל מעביד, במשך תקופה רצופה העולה על שמונה חדשים או תקופה רצופה קצרה ממנה, שאישר לו המנהל מטעמים בטחוניים בהתייעצות עם מנכ"ל משרד הביטחון או מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לפי העניין; לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;

  (2) יחיד תושב ישראל, המבצע עבודה בשביל מעביד במדינת חוץ, במשך תקופה רצופה העולה על שמונה חודשים, ואינו עובד כמשמעותו בפסקה (1) (להלן - עובד מקומי ישראלי); לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;

  "מעביד" - מעביד שהוא תושב ישראל, מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;

  "משכורת חוץ" - משכורת כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן - תקנות ניכוי ממשכורת) המופקת במדינת חוץ, לרבות כל תוספת המשתלמת בשל עבודה במדינת חוץ ולרבות כיסוי הוצאות, או תשלומים בכל צורה שהיא;

  "הכנסה אחרת" - הכנסה שאינה משכורת חוץ;

  "מדינת חוץ" - מדינה שאינה מדינת ישראל;

  "דולר" - דולר של ארצות הברית של אמריקה.

לתחילת העמוד 2. שיעורי המס, הניכויים והזיכויים
 • מס הכנסה על משכורת חוץ של עובד יחושב לפי הוראות הפקודה, ובכפוף לאמור בכללים אלה.

לתחילת העמוד 4. ניכוי במקור
 • (א) על משכורת חוץ שמשלם מעביד יחול הקבוע בפרק ראשון בחלק י' לפקודה ובלבד שבעת ניכוי במקור יובאו בחשבון הוצאות כאמור בסעיפים 5ב ו-6 והזיכוי לפי סעיף 10 לכללים אלה.


  (ב) בוטל


  (ג) שולמה משכורת לעובד במטבע חוץ, תחושב הכנסתו לצורך הניכוי במקור לפי יחס השערים שבין שער אותו מטבע לשקל החדש, בהתאם לשערי המטבע שפרסם בנק ישראל ליום האחרון של חודש התיאום שקדם לחודש שבגינו שולמה לו אותה משכורת, ובהתאם לכך יחושבו אף ההוצאות כאמור בסעיפים 5ב ו-6 והזיכוי לפי סעיף 10; לענין זה "חודש תיאום" - כל אחד מחודשים אלה: ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר.

  (ד) בוטל

לתחילת העמוד 5. בוטל (1)
לתחילת העמוד 5א. שווי השימוש ברכב
 • לעניין קביעת שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות עובד, יחולו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן - תקנות שווי השימוש ברכב), כפי שהיו חלות, לו הרכב היה מועמד לרשות העובד בישראל.

לתחילת העמוד 5ב. החזר הוצאות ביקור מולדת
 • על אף האמור בכל הוראה אחרת, סכום שקיבל עובד שאינו עובד מקומי ישראלי, כהחזר הוצאות נסיעת ביקור מולדת שנסעו הוא, בן זוגו וילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, יותר בניכוי ממשכורת חוץ שלו; לענין זה, "נסיעת ביקור מולדת" - נסיעה לישראל ממדינת החוץ אליה נשלח העובד, ונסיעה מישראל למדינת החוץ האמורה, ובתנאי שבשנתיים שקדמו לאותה נסיעה לא נסעו העובד, בן זוגו וילדיו נסיעה שהוראות סעיף זה חלות לגביה, וכן הנסיעה הראשונה של העובד, בן זוגו וילדיו, מישראל למדינת החוץ בעת שהעובד החל את עבודתו במדינת החוץ, והנסיעה חזרה מאותה מדינה לישראל עם סיום תפקידו שם.

לתחילת העמוד 6. התרת הוצאות
 • ממשכורת חוץ של עובד יותר ניכוין של ההוצאות המפורטות להלן שהוצאו במדינת החוץ ובלבד שהוגשו מסמכים או קבלות לאימות כל הוצאה להנחת דעתו של פקיד השומה:

  1. הוצאות בשל דיור שלו, של בן זוגו או של ילדיו הגרים עמו - בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת הראשונה או על הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך שביניהם; 

  2.  הוצאות שכר לימוד בשל ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לכל ילד כאמור, או על הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך שביניהם;

  3.  הוצאות טיפול רפואי 

   (א) במדינה שבה קיים ביטוח רפואי - הוצאות בשל ביטוח רפואי לעובד, לבן זוגו ולילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, ובלבד שהטיפולים הרפואיים במסגרת הביטוח האמור הם מסוג הטיפולים המכוסים על ידי הביטוח הרפואי הנוהג בישראל בידי אחת מקופות החולים הנזכרות בתקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ"א-1991, למעט מבטח כמשמעותו בתקנות האמורות;

   (ב) במדינה שבה לא קיים ביטוח רפואי כאמור בפסקת משנה (א) - הוצאות בשל טיפול רפואי בעובד, בבן זוגו ובילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, אשר אילו הוצאו בישראל היו מכוסות על ידי ביטוח רפואי הנוהג בישראל על ידי אחת מקופות החולים כאמור בפסקת משנה (א).

  4.  הוצאות כאמור בתקנה 2(2) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972, ובלבד שהתקנה האמורה תחול רק לגבי נסיעה ממדינת החוץ למדינה אחרת שאיננה מדינת ישראל.


  5.  לא יותר ניכוי הוצאות בשל דיור או בשל חינוך ילדים אלא אם כן -

   (1) העובד המציא למעבידו תצהיר על כך שהוא לא תבע את ההוצאות האמורות בשנת המס מכל הכנסה אחרת שהיתה לו על פי כל דין אחר;

   (2) היה העובד נשוי ולבן זוגו היתה הכנסה בחוץ לארץ - ימציא למעבידו תצהיר של בן זוגו על כך שבן זוגו לא תבע באותה שנת מס את ההוצאות האמורות.

   (3) העובד המציא למעבידו תצהיר על סכום הוצאותיו בעד דיור או חינוך, לפי העניין, וקבלה או הסכם שכירות המעיד על ההוצאה.

  6.  הוראות פסקאות (1), (2) ו-(3) לא יחולו לגבי אלה:

   (א) עובד מקומי ישראלי;

   (ב) עובד של מעביד שאינו מדינת ישראל, שלא עבד בשירותו של המעביד שלושה חודשים לפחות בטרם נשלח למדינת החוץ.
לתחילת העמוד 7. בוטל (2)
לתחילת העמוד 8. לענין קביעת ההכנסה החייבת בשומה
 • לענין קביעת ההכנסה החייבת והמס המגיע בשומה –

  (1) יובאו בחשבון כל משכורות החוץ לאחר הפחתת הניכויים שהעובד זכאי להם לפי סעיפים 5ב ו-6 והזיכוי לפי סעיף 10 וכן המס שנוכה מהמשכורות האמורות באותה שנת מס, והם יחושבו לפי סעיף 4(ג);

  (2) לענין חישוב המס לפי הפקודה לגבי הכנסה אחרת שהיתה לעובד בשנת המס שבה שולמה לו משכורת חוץ, תצורף ההכנסה האחרת להכנסתו החייבת ממשכורת החוץ, והיא תחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו.

לתחילת העמוד 9. בוטל (3)
לתחילת העמוד 10. מסי כפל
 • (א) עובד שחוייב על ידי מדינת חוץ, לפי דיניה, בתשלום מס על אותה משכורת חוץ יזוכה בסכום המס ששילם כאמור בעת חישוב המס על אותה משכורת, ואולם לא יינתן זיכוי -

  1. בשל סכום מס העולה על סכום המס המגיע לפי כללים אלה;

  2. בשל מס ששולם על חלק ממשכורת חוץ שבשלו הוא זכאי לניכוי לפי סעיף 6.

  (ב) עובד שסעיף קטן (א) חל עליו לא יחול על הכנסתו ממשכורת חוץ צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ"ד-1963.

לתחילת העמוד 11. תחילה ותחולה
 • (א) תחילתם של כללים אלה ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992).

  (ב) על אף האמור בפסקה 6(6)(א), עובד מקומי ישראלי שביום תחילת כללים אלה הותרו לו הוצאות בשל דיור לפי פסקה (1) לסעיף 6, תחול פסקה זו לגביו גם לאחר תחילתם של כללים אלה.

  (ג) האמור בפסקה (6)(ב) בסעיף 6 לכללים כנוסחו בכללים אלה, לא יחול לגבי עובד שהיה זכאי לניכוי הוצאות לפי סעיף 6(1), (2) ו-(3) לכללים העיקריים, ממשכורת חוץ שקיבל מאותו מעביד לפני פרסומם של כללים אלה.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 6(1))

   לא הוקלדה

לתחילת העמוד תוספת שנייה
 • (סעיף 6(2))

   

  מדינה

  עיר

  הסכום המרבי שיותר בניכוי (בדולרים)

  אוזבקיסטאן

   

  26,100

  אוסטריה

   

  42,300

  אוסטרליה

  סידני

  45,000

  אוסטרליה

   

  26,100

  אוקרינה

   

  27,900

  אורוגוואי

   

  18,900

  אזרבייגאן

   

  32,400

  איטליה

  מילאנו

  37,800

  איטליה

   

  40,500

  אירלנד

   

  27,000

  אלבניה

   

  20,700

  אנגולה

   

  42,300

  אנגליה

   

  51,300

  אקוודור

   

  18,900

  ארגנטינה

   

  39,600

  ארה"ב

  בוסטון

  42,300

  ארה"ב

  וושינגטון

  40,500

  ארה"ב

  יוסטון

  27,700

  ארה"ב

  לוס אנג'לס

  42,300

  ארה"ב

  מיאמי

  36,900

  ארה"ב

  ניו יורק

  44,100

  ארה"ב

  סן פרנסיסקו

  37,700

  ארה"ב

   

  24,300

  ארה"ב

  שיקגו

  34,200

  ארה"ב

  אטלנטה

  34,200

  אתיופיה

   

  33,300

  בולגריה

   

  32,400

  בוליביה

  לה פז

  20,700

  בלארוס

   

  19,800

  בלגיה

   

  46,800

  ברזיל

  סן פאולו

  40,500

  ברזיל

  ריו

  33,300

  ברזיל

   

  30,600

  גאנה

   

  30,600

  גואטמלה

   

  24,300

  גרוזיה

   

  22,500

  גרמניה

  בון

  27,000

  גרמניה

  מינכן

  40,500

  גרמניה

   

  26,100

  דומיניקה

   

  -

  דומיניקנה

  סנטו דומינגו

  32,400

  דנמרק

   

  41,400

  דרום אפריקה

   

  39,600

  הודו

  מומבאי

  55,800

  הודו

  יו דלהי

  45,000

  הודו

   

  19,800

  הולנד

   

  37,800

  הונג קונג

   

  81,900

  הונגריה

   

  24,300

  וייטנאם

   

  28,800

  חוף השנהב

   

  25,200

  טורקיה

  איסטנבול

  34,200

  טורקיה

   

  18,000

  טיוואן

   

  45,900

  יוון

   

  19,800

  יפן

   

  41,400

  ירדן

   

  28,800

  לאטביה

   

  24,300

  ליטא

   

  23,400

  מינמאר

   

  34,200

  מקסיקו

   

  32,400

  מצרים

   

  35,100

  נורבגיה

   

  29,700

  ניגריה

   

  31,500

  ניו זילנד

   

  26,100

  נפאל

   

  31,500

  סין

  בייג'נג

  47,700

  סין

  גואנגדג'ו

  45,000

  סין

  שנגחאי

  48,600

  סין

   

  35,100

  סינגפור

   

  46,800

  סלובקיה

   

  26,100

  סנגל

   

  27,900

  ספרד

   

  38,700

  סרביה

   

  25,200

  פולין

   

  29,700

  פורטוגל

   

  30,600

  פיליפינים

   

  47,700

  פינלנד

   

  26,100

  פנמה

   

  35,100

  פרגואי

   

  36,000

  פרו

   

  33,300

  צ'כיה

   

  29,700

  צ'ילה

   

  33,300

  צרפת

   

  59,400

  קולומביה

   

  20,700

  קוסטה ריקה

   

  33,300

  קוריאה

   

  39,600

  קזחסטאן

   

  29,700

  קמרון

   

  35,100

  קנדה

  אוטבה

  28,800

  קנדה

  טורונטו

  36,000

  קנדה

   

  21,600

  קניה

   

  37,800

  קפריסין

   

  20,700

  קרואטיה

   

  25,200

  רומניה

   

  34,200

  רוסיה

  מוסקבה

  45,900

  רוסיה

   

  34,200

  שבדיה

   

  19,800

  שוויץ

  ג'נבה

  44,100

  שוויץ

   

  36,900

  תאילנד

   

  54,900

   

  כל מדינה אחרת שאינה מופיעה בטבלה באופן מפורש

  18,000 או סכום גבוה יותר שיקבע המנהל לבקשת העובד או המעביד לפי מאפייני המדינה בה עובד