תקנות מס הכנסה - הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשפ"א-2021

לתחילת העמוד הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשפ"א-2021
  • הודעה חדשה (22 בדצמבר 2020) ק"ת התשמ"ה, עמוד 1204; התשע"ב, עמוד 92; התש"ף, עמוד 327.

    בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א)(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

    1. בשנת 2021 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.26%.