תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), התש"ם- 1980

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), התש"ם- 1980
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנה זו -

  "תקרת הניכוי" - הסכום שמתקבל ממכפלת השיעורים הקבועים כניכוי בסעיפים 47(ב)(1) או 47(ב)(2) לפקודה, הכל לפי הענין, בתקרת הכנסה המזכה כמשמעותה בסעיף 47(א)(1).

לתחילת העמוד 2. ניכוי מוגדל
 • שיעור הניכוי לפי סעיף 47(ב) לפקודה בשל תשלומים בעד תגמולים או קצבה שזכאי לו יחיד שמלאו לו בתחילת שנת המס 50 שנה, יהיה -

  (א)
  (1) 10.5% מהכנסתו המזכה, שחל עליה סעיף 47(ב)(1) לפקודה, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על תקרת הניכוי;

  (2) מי ששילם בעד קיצבה בלבד והסכום ששילם עולה על הסכום המותר בניכוי על פי פסקה (1), בתוספת 5% מהכנסתו המזכה, יותר לו, בשל החלק העודף, ניכוי נוסף עד ל-6% מאותה הכנסה, ובלבד שהסכום הכולל של הניכוי לא יעלה על תיקרת הניכוי.

  (ב) 7.5% מהכנסתו המזכה שחל עליה סעיף 47(ב)(2) לפקודה ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על תיקרת הניכוי.

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה משנת המס 1979.