תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח- 1997

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח- 1997
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה, "קרן השתלמות", "עמית" "סכומים מקרן השתלמות", ו"סכומי ריבית חייבת", כהגדרתם בצו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח-1997.

לתחילת העמוד 2. ניכוי מס
 • (א) קרן השתלמות המשלמת לעמית סכומים מקרן השתלמות תנכה מסכומים אלה, בעת התשלום מס בשיעור 50%.


  (ב) קרן השתלמות המשלמת לעמית סכומי ריבית חייבת, תנכה מסכומים אלה בעת התשלום, מס בשיעור של 25%.

לתחילת העמוד 3. תיאום ניכוי מס
 • פקיד השומה רשאי להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור בתקנה 2.

לתחילת העמוד 4. הגשת דו"ח ותשלום לפקיד השומה
 • (א) קרן השתלמות תגיש לפקיד השומה עד היום ה-15 בכל חודש דין וחשבון בטופס 0102 שיכלול פרטים על מספר העמיתים ששולמו להם סכומים מקרן ההשתלמות, בחודש הקודם (להלן - תקופת הדיווח), על סך כל הסכומים מקרן השתלמות ששילמה בתקופת הדיווח ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בתקופת הדיווח.


  (ב) קרן השתלמות תשלם במועד הקבוע להגשת הדו"ח כאמור בתקנת משנה (א) את סכום המס שניכתה.

לתחילת העמוד 5. מסירת דו"חות
 • א) קרן ההשתלמות תרשום לגבי כל עמית בטופס 0851 את הפרטים המפורטים בו, תוך שבוע מיום ששולמו לו הסכומים מקרן ההשתלמות ותגיש לפקיד השומה כשהוא מסוכם לפרטיו, בצירוף ריכוז הטפסים בטופס 0856 לא יאוחר מיום 31 במרס של שנת המס שלאחר שנת המס שבה שילמה סכומים כאמור.

  (ב) קרן השתלמות העורכת את חישוב תשלומי הסכומים מקרן השתלמות ששילמה ,ואת הניכויים מהם באמצעות מיכון, רשאית להגיש לפקיד השומה את הדו"חות כאמור בתקנת משנה (א), כפי שקבע הנציב.

לתחילת העמוד 6. אישורים
 • קרן השתלמות תיתן לעמית אישור בטופס 0857 בדבר הסכומים ששילמה מקרן ההשתלמות ועל המס שניכתה, וזאת לא יאוחר מיום ה-20 במרס בשנת המס שלאחר שנת המס שבה שילמה סכומים אלה.

לתחילת העמוד 7. תשלומים כהכנסה
 • האמור בתקנות אלה אינו פוטר עמית מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו סכומים שקיבל מקרן השתלמות.

לתחילת העמוד 8. תחילה
 • תקנות אלה יחולו לגבי סכומים מקרן השתלמות שישולמו ב-1 בחודש השני שלאחר פרסומן או אחריו.