תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה) התשס"ג-2003

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה) התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. פרשנות
 • (1) "אירוע מזכה", "יום המעבר", "מחויבות אקטוארית", "עובד זכאי", "עמית", "קופת גמל מרכזית לקצבה", "רכיבי שכר מזכים" ו"שאיר זכאי" - כהגדרתם בתקנה 49ה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964 (להלן - תקנות קופות גמל);

  (2) מונחים אחרים יתפרשו כמשמעותם בתקנות קופות גמל.

לתחילת העמוד 2. ניכוי הוצאות בשל תשלומי עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה
 • (א) מסכומים ששילם עמית בשנת המס לקופת גמל מרכזית לקצבה, בהתאם לתנאים ולשיעורים שנקבעו בתקנות קופות גמל, יותרו בניכוי סכומים בשיעור של 1/3 8 מסך כל רכיבי השכר המזכים של עובדיו הזכאים של העמית באותה שנה (להלן - תקרת הניכוי השנתית) ובלבד שסך כל הסכומים ששילם העמית לקופת גמל מרכזית לקצבה בשל אותה שנת מס לא פחת מתקרת הניכוי השנתית.


  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם פחתו הסכומים ששילם עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה בשל אותה שנת מס מתקרת הניכוי השנתית, ובסוף שנת המס היה עודף אקטוארי בקופה, יותרו בניכוי סכומים בגובה הסכומים ששולמו לקופת הגמל המרכזית לקצבה; לענין זה, "עודף אקטוארי" - עודף הסכום הצבור בקופת גמל מרכזית לקצבה, מעבר למחויבות האקטוארית של העמית לתום אותה שנה בתוספת של 5%.


  (ג) במועד ההצטרפות של העמית לקופת גמל מרכזית לקצבה, יותרו בניכוי סכומים ששולמו לקופה בשל עובדים אשר נכון ליום המעבר טרם התרחש לגביהם אירוע מזכה, עד גובה תקרת הניכוי השנתית בשל שנים קודמות, בניכוי סכומים שהותרו כהוצאה בעבר בשל תשלומי העמית, לפני יום ההצטרפות, לקופת גמל לפיצויים, לקופת גמל מרכזית לפיצויים או לקופת גמל לתגמולים או לקצבה (להלן קופת גמל אחרת), בשל מי מעובדיו הזכאים בעד רכיבי השכר המזכים, כולם או חלקם, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם.

לתחילת העמוד 3. ניכוי הוצאות בשל האירוע המזכה
 • (א) בשנת המס שבה אירע אירוע מזכה לעובד זכאי, המאוחר ליום המעבר,יותרו בניכוי הסכומים ששילם עמית לקופת הגמל המרכזית לקצבה בשל אותו עובד, העולים על הסכומים שהותרו בניכוי כאמור בתקנה 2, ובלבד שלא יותרו בניכוי סכומים בגובה הסכומים ששילם בעד רכיבי השכר המזכים לפני יום ההצטרפות לקופת גמל אחרת, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם.


  (ב) בשנת המס המאוחרת ליום מזכה לגבי עובד, יותרו בניכוי הסכומים ששולמו להשלמת היעודה לאותו עובד בשל היווצרות פער בין המחויבות האקטוארית לעובד לבין היעודה לאותו עובד, אם סכומים אלו שולמו בתוך שנה מהיום שבו נתגלה הפער האמור; לענין זה, "היעודה לעובד" - כמשמעותה בתקנה 49ח(ג) לתקנות קופות הגמל.

לתחילת העמוד 4. ניכוי בשל תשלומים בדיעבד
 • מסכומים ששילם עמית בשנת המס לקופת גמל מרכזית לקצבה, ואשר אילו שילם אותם בשנים קודמות היו מותרים בניכוי לפי האמור בתקנה 2(א) או (ב) או בתקנה 3, יותרו בניכוי הסכומים שהיו מותרים בניכוי כאמור, בשלושה חלקים שווים, בשנת המס שבה שולמו ובשתי שנות המס שלאחריה.

לתחילת העמוד 5. הגבלת ניכוי הוצאות בשל קצבה
 • לעמית לא יותרו בניכוי הוצאות הכרוכות במחויבותו לקצבה או לפיצויים כלפי עובד זכאי בשל רכיבי השכר המזכים, אלא על פי תקנות אלה.

לתחילת העמוד 6. דרכי הוכחה
 • (א) לא יותרו בניכוי ההוצאות המפורטות בתקנות אלה, אלא אם כן הגיש העמית לפקיד השומה דין וחשבון בטופס שהורה עליו הנציב, ואשר יכלול, בין השאר, פרטים של העובדים הזכאים, ולגבי כל אחד מהם - גם את סכום הפקדותיו, רכיבי השכר המזכים ומחויבותו האקטוארית כלפיו.


  (ב) העמית ישמור כל מסמך ורישום הקשור בקופת הגמל המרכזית לקצבה, לרבות מסמך הנוגע למחויבותו האקטוארית ולעדכונים שנערכו בה, להפקדות, לתשלומים ולדיווחים, וזאת עד תום 7 שנים שלאחר התשלום האחרון למי מהעובדים הזכאים, לשאיריהם הזכאים או לעמית עצמו, לפי המאוחר.

לתחילת העמוד 7. תחילה
 •  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.