תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), התשנ"ג-1993

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), התשנ"ג-1993
לתחילת העמוד 1. פתיחת חשבון בקרן השתלמות שניה
 • (א) עובד אשר חשבונו בקרן השתלמות אחת נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון בקרן השתלמות שניה במקום החשבון שנסגר יראו את שני החשבונות, לענין סעיף 9(16א) לפקודה, כחשבון אחד אם מתקיימים התנאים הבאים:

  (1) העובד והמעביד מסרו הודעת שינוי לקרן האחת ולקרן השניה והצהירו בה כי כל תשלומיהם לקרן השתלמות, לגבי אותו עובד, הם לקרן השניה בלבד.

  (2) לא נמשכו כספים בפטור ממס מחשבונו בקרן האחת לפני סגירת אותו חשבון ולא יופקדו בו כספים לאחר סגירתו.


  (ב) עמית-שכיר בקרן השתלמות שחשבונו נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון באותה קרן השתלמות או בקרן השתלמות אחרת במעמד של עמית-עצמאי, או להיפך, יראו את שני החשבונות לענין סעיף 9(16א) או (16ב) לפקודה כחשבון אחד, אם מתקיים בחשבון האמור בתקנת משנה (א)(2); לענין זה, "עמית-עצמאי" - לרבות חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי";


  (ג) הוראה זו לא תחול על חשבון שנסגר לפי הוראות סעיף 9(16א) ו-9(16ב) לפקודה.

לתחילת העמוד 2. הודעה לקרן
 • (א) בהודעה לקרן האחת יצויין שם הקרן השניה ומספר החשבון שייפתח בה במקום החשבון שנסגר.


  (ב) הקרן האחת תמסור בהודעה לקרן השניה, מיד לאחר הודעת השינוי, את מועד התשלום הראשון לחשבון שנסגר, סכום הכסף שנמשך מאותו חשבון, מועד המשיכה ומטרתה, ותאשר את סגירת החשבון בהודעתה כאמור.

לתחילת העמוד 3. משיכת כספי קרן
 • עובד רשאי למשוך כספים מחשבונו בקרן האחת רק לאחר משיכת כל הכספים מחשבונו בקרן השניה.