תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגדרת "משכורת"), התשנ"ו-1996

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגדרת "משכורת"), התשנ"ו-1996
לתחילת העמוד 1. הוראת שעה
 • בשנות המס 1996 עד 2001 יראו את הגדרת "משכורת" שבתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, לענין קופות גמל לתגמולים בלבד, כאילו המלים "תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט" - נמחקו.

לתחילת העמוד תיקונים לתקנות
 • תקנות חדשות (15 בפברואר 1996) ק"ת 5736.
  תיקון (24 בדצמבר 1996) ק"ת 5801.
  תיקון (3 בפברואר 1998) ק"ת 5878.
  תיקון (23 בדצמבר 1998) ק"ת 5943.
  תיקון (14 במאי 2000) ק"ת 6034.
  תיקון (3 במרס 2001) ק"ת 6092.