תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • (א) בתקנות אלה, "התקנות העיקריות" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

    (ב) כל מונח אחר בתקנות אלה יתפרש כמשמעותו בתקנות העיקריות או בפקודה, לפי הענין.

לתחילת העמוד 2. הפקדות עמית-עצמאי
  • אישור כקופת גמל לפי תקנה 6 לתקנות העיקריות, לקופה המקבלת תשלומים מאת עמית-עצמאי, יחול רק על סכומים כמפורט להלן, שתקבל ממנו קופה שהיא - קופת גמל לתגמולים - בסכום כולל שלא יעלה על 20,000 שקלים חדשים ביןששולם לקופת גמל אחת ובין ליותר מאחת.

לתחילת העמוד 3. הפקדות עמית-קיבוץ ועמית-מושב שיתופי
  • (א) אישור כקופת גמל לפי תקנה 6 לתקנות העיקריות, לקופה המקבלת תשלומים מאת עמית-קיבוץ או עמית-מושב שיתופי יחול רק על הסכומים כמפורט להלן שתקבל ממנו קופה שהיא - קופת גמל לתגמולים - בסכום כולל שלא יעלה על 20,000 שקלים חדשים בשל כל חבר הקיבוץ או המושב השיתופי בין ששולם לקופת גמל אחת ובין ליותר מאחת.

    (ב) בתקנה זו, "הכנסה קובעת" ו"חבר קיבוץ" - כהגדרתם בסעיף 58א(ג) לפקודה.

לתחילת העמוד 4. תחולה
  • תקנות אלה יחולו על הפקדות בקופת גמל בשל שנת 2000, שנעשו החל ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) ועד תום שנת 2000 ובשל שנת 2001 שנעשו החל ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) עד יום י"ב באלול התשס"א (31 באוגוסט 2001), לכל אחת משתי התקופות בנפרד.