תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות), התשל"ו- 1975

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות), התשל"ו- 1975
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "קופה להשקעות" - קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל;

  "עמית" - קופת גמל שהיא בעלת מניות בקופה להשקעות ומבצעת באמצעותה פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך מאושרים;

  "תקנון" - תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות של קופה להשקעות;


  "תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964. כל מונח אחר יפורש כמשמעותו בתקנות קופות גמל.

לתחילת העמוד 2. בקשה לאישור או לביטול
 • תקנות 5 ו-6 לתקנות קופות גמל לענין סעיף 9(2) לפקודה, ו-8 עד 13 לתקנות האמורות יחולו על אישורה או ביטולה של קופה להשקעות, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

לתחילת העמוד 3. סייג לאישור
 • לא יינתן אישור לחברה אלא אם נתקיימו כל אלה:

  (1) מספר עמיתיה עולה על 100;

  (2) הון המניות המונפק והנפרע שלה, המוחזק בידי עמיתים, אינו פחות מ- 10,000 שקלים חדשים.

  (3) הונה מוחזק בידי עמיתים בלבד.

לתחילת העמוד 4. קבלת כספים ע"י הקופה
 • קופה להשקעות לא תנפיק מניות ואיגרות חוב, לרבות איגרות חוב שהן השקעה מוכרת אלא לעמיתיה ולקופות גמל אחרות, וכן לא תקבל הלוואות, פקדונות וכספים וכיוצא באלה אלא מעמיתיה ומקופות גמל אחרות בלבד.

לתחילת העמוד 5. השימוש בכספים ע"י הקופה
 • קופה להשקעות תשקיע -

  (1) בהשקעה מוכרת - סכומים שיחושבו בשיעור מהון המניות שלה; השיעור יהיה כקבוע בתקנה 25(א) לתקנות קופות גמל.

  (2) כספים שנתקבלו מהנפקת איגרות חוב על פי תשקיף כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - כאמור בתשקיף;

לתחילת העמוד 6. חלוקת רווחים
 • (א) קופה להשקעות תחלק מדי שנה 80% לפחות מרווחיה, במזומן או במניות הטבה.

  (ב) רווחים לענין תקנת משנה (א) אינם כוללים רווחים שמקורם בריבית ובהפרשי הצמדה על קרן ועל ריבית אלא רק לאחר מימושם

לתחילת העמוד 7. הקצאת מניות
 • (א) אם קופה להשקעות תקצה בתמורה מניות לקופות גמל, תהיה ההקצאה ביחס אחיד לכולן, אשר ייקבע בהתאם לסכום הכולל שכל קופת גמל השקיעה ברכישת ניירות ערך מאושרים בקופה להשקעות, או באמצעותה, מאז הקצאה קודמת בתמורה של מניות לקופת גמל.

  (ב) מניות בקופה להשקעות תיחשבנה, לענין השקעה מוכרת, כאיגרות חוב שהם ניירות ערך מאושרים.

לתחילת העמוד 8. סייג לתחולת האישור
 • (א) האישור שניתן לקופה להשקעות לא יחול על כספים שהיא קיבלה בניגוד לאמור בתקנה 4 או שהשימוש בהם נעשה בניגוד לאמור בתקנה 5.

  (ב) בהעדר אפשרות לאתר כספים מסויימים שנתקבלו או שנעשה בהם שימוש כאמור בתקנת משנה (א), לא יחול האישור על הכנסה שיחסה לכלל הכנסת הקופה להשקעות כיחס הכספים שהיא קיבלה בניגוד לאמור בתקנה 4 לכלל הכספים שהיא קיבלה או כיחס השימוש בכספים בניגוד לאמור בתקנה 5 לכלל השקעותיה של הףקופה, לפי הגבוה יותר.

לתחילת העמוד 9. פירוק
 • (א) קופה להשקעות תודיע על פירוקה וסיבת הפירוק לנציב במועדים אלה:

  1. כשהיא חברה - תוך שבעה ימים מהתחלת הפירוק;
  2. כשהיא אגודה שיתופית - תוך שבעה ימים מפרסום צו הרשם ברשומות על הפירוק.

  (ב) כספי הקופה בעת הפירוק לא יחולקו אלא באישור הנציב.

לתחילת העמוד 10. הגשת דו"ח
 • קופה להשקעות תגיש לנציב, תוך שלושים יום מהמועד האמור בתקנה 9(א), דין וחשבון כספי לתאריך ההחלטה, הכולל שמות עמיתיה והסכומים העומדים לזכות כל אחד מהם.

לתחילת העמוד 11. הוראות מעבר
 • (א) על אף האמור בפסקה (3) לתקנה 3, רשאי הנציב לאשר קופה להשקעות שלא יותר מ- 20% מהון המניות שלהם הם בידי בעלי מניות שאינם עמיתים, אם מניות בשיעור שאינו עולה על 20% היו בידם ביום פרסומן של תקנות אלה.

  (ב) קופה להשקעות שביום פרסומן של תקנות אלה היו בידיה כספים שקיבלה לא מעמיתים, רשאית להשאירם בידה. כספים שקיבלה שלא מעמיתיה לאחר פרסום התקנות, יראום ככספים שנתקבלו בניגוד לתקנה 4.

  (ג) קופה להשקעות שביום פרסומן של תקנות אלה היו לה השקעות שלא כאמור בתקנה 5 רשאית להשאיר את ההשקעות בעינן, ובלבד שכספים שמקורם במימושן של אותן השקעות יושקעו כאמור בתקנה האמורה.

לתחילת העמוד 12. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות), התשל"ו-1975".