תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב-1962

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב-1962
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "קופת גמל" - כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה;

  "קרן שלא אושרה" - קרן או קופת תגמולים, קיצבה, פיצויים, חופשה או מטרה אחרת כיוצא באלה, שלא אושרו על ידי הנציב כאמור בסעיף 47(ד) לפקודה;

  "מעביד" - אדם המשלם משכורת או שכר עבודה;

  "חבר בקופה" - כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה, פיצויים וחופשה), התשי"ז-1957.

לתחילת העמוד 2. חיוב מעביד במס
 • מעביד שהכנסתו פטורה ממס, המשלם כספים לקרן שלא אושרה או לקופת גמל שאישורה בוטל, חייב במס בשיעור של 25% על אותם כספים ששילם.

לתחילת העמוד 3. חיוב במס של חבר בקופה
 • חבר בקופת גמל ששולמו לו כספים על ידי הקופה חייב במס על אותם כספים -

  (1) אם הכספים שולמו לו בניגוד לתקנות שהותקנו לענין אישורה וניהולה - בשיעור של 35% גם אם הוא פטור ממס או ששיעור המס שהוא חייב בו נמוך מ-35%;

  (2) אם הכספים שולמו לו עקב פירוק הקופה ולדעת הנציב לא היתה סיבה מוצדקת לפירוקה - בשיעור החל עליו לפי הפקודה.

לתחילת העמוד 4. ניכוי מס
 • קופת גמל המשלמת לחבר קופה כספים שהוא חייב עליהם במס על-פי תקנה 3 תנכה מהם:

  (1) 35% - אם התשלום חייב במס על פי תקנה 3(1);

  (2) 25% - אם התשלום חייב במס על פי תקנה 3(2);

לתחילת העמוד 5. תשלום לאוצר ודו"ח
 • (א) מעביד ששילם כספים כאמור בתקנה 2, ישלם לפקיד השומה את המס המגיע ממנו תוך 30 יום מיום התשלום, או מהיום בו קיבל הודעה על ביטול האישור לקופת הגמל, הכל לפי התאריך המאוחר, ויגיש לו באותו מועד, בטופס שיקבע הנציב, דו"ח על הכספים ששילם כאמור.

  (ב) קופת גמל תשלם לפקיד השומה את סך כל המס שנוכה לפי תקנה 4, תוך שבוע ימים מיום תשלום הכספים לחבר הקופה ותגיש לו באותו מועד, בטופס שיקבע הנציב, דו"ח על הכספים ששילמה ועל סכום המס שניכתה כאמור.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב-1962".