תקנות מס הכנסה - קופות גמל - תקנות מס הכנסה (הארכת תקופת התשלום לקופת גמל ולביטוח חיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (הארכת תקופת התשלום לקופת גמל ולביטוח חיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009
לתחילת העמוד 1. הארכת תקופת תשלום
  • תשלומים כאמור בסעיפים 17 (5א), 45א(א) ו-(ב), ו-47(ב) ו-(ב1) לפקודה ששילם נישום במהלך החודשים ינואר ופברואר 2009, יראו אותם לעניין הסעיפים האמורים, כאילו שולמו בשנת המס 2008, ובלבד שהנישום הגיש בקשה לכך, עד יום ז' בניסן התשס"ט (1 באפריל 2009), לחברה המנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, או למבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי העניין.

  • תוקפן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.