תקנות מס הכנסה - קופות גמל
לתחילת העמוד

צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח- 1997

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -

  "קרן השתלמות" - כל אחת מאלה:

  (1) קרן השתלמות, כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה;
  (2) קרן השתלמות לעצמאים, כהגדרתה בסעיף 17(5א) לפקודה;
  (3) קרן השתלמות לחברי קיבוץ, כהגדרתה בסעיף 58א לפקודה;

  "עמית" - יחיד שהשתלמו בעדו כספים לקרן השתלמות בין בידיו ובין בידי אחר;

  "סכומים מקרן השתלמות" - סכומים שמשך עמית מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, אשר אינם פטורים ממס לפי סעיף 9(16א) לפקודה או לפי סעיף 9(16ב) לפקודה לפני שחלפו המועדים הקבועים באותם סעיפים, למעט כל אחד מאלה:

  (1) סכומים שעמית שהוא עובד הפקיד בקרן השתלמות כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה;

  (2) סכומים שבעת הפקדתם חויב עליהם העמית במס לפי סעיף 3(ה) לפקודה;

  (3) סכומים שלא הותרו בניכוי, לפי סעיף 17(5א) לפקודה או לפי סעיף 58א לפקודה.

  "סכומי ריבית חייבת" - ריבית ורווחים ששילמה קרן השתלמות לאחר שחלפו המועדים הקבועים בסעיף 9(16א) או 9(16ב) לפקודה, לפי הענין, ולמעט ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה מוטבת כהגדרתה באותם סעיפים;

  "הפקדה מוטבת" - כהגדרתה בסעיף 9(16א)(ג) או 9(16ב) לפקודה, לפי הענין;

לתחילת העמוד 2. קביעת סכומים ששולמו לעמית מקרן השתלמות כהכנסה
 • סכומים מקרן השתלמות וסכומי ריבית חייבת יהיו הכנסה לפי סעיף 164 לפקודה.