תקנות מס הכנסה - קופות גמל - כללי מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות), התשנ"ז- 1997

לתחילת העמוד כללי מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות), התשנ"ז- 1997
לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בכללים אלה -

    "קרן השתלמות" - כהגדרתה בסעיף 17(5א) לפקודה;

    "סכום זכאות" - סכומים שנצברו בחשבונו של יחיד בקרן ההשתלמות עד למועד משיכתם לצורך ההשתלמות ואשר אינם עולים על סכום ההוצאות בשל ההשתלמות;

    "סכום ההוצאות בשל ההשתלמות" - סכום ההוצאות שמוציא היחיד בשל ההשתלמות המותרות בניכוי על פי הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחה.

     

לתחילת העמוד 2. זכות למשיכת סכומים להשתלמות
  • בכפוף לאמור בסעיף 9(16ב) לפקודה, יחיד יהא זכאי למשוך סכומים בפטור ממס מקרן השתלמות, לצורך השתלמות, עד לסכום הזכאות ובתנאי שההשתלמות נועדה לשמירת רמתו המקצועית בתחום עיסוקו או משלח ידו.