תקנות מס הכנסה - קופות גמל - כללי מס הכנסה (הוראות בדבר העברת כספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת), התשנ"א-1991

לתחילת העמוד כללי מס הכנסה (הוראות בדבר העברת כספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת), התשנ"א-1991
לתחילת העמוד 1. העברת כספים בין קרנות השתלמות
  • העביר מעביד סכומים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת, תהא ההעברה פטורה ממס אם הוכח להנחת דעת נציב מס הכנסה כי תנאי הפרשת הכספים והתנאים לפטור בעת משיכת הכספים, בקרן אשר הכספים הועברו אליה, אין בהם כדי להיטיב לעומת התנאים בקרן שממנה הועברו הכספים.

לתחילת העמוד 2. תחולה
  •  תחולה של סעיף 1 לגבי העברות שבוצעו בשנת המס 1991 או לאחר מכן.