פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 - חלק ו'1: הצמדת תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודות קיצבה, הנחות סוציאליות וסכומי תרומה מוכרים

לתחילת העמוד חלק ו'1: הצמדת תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודות קיצבה, הנחות סוציאליות וסכומי תרומה מוכרים
לתחילת העמוד 120א. הגדרות
 • "הנחות סוציאליות" - הסכום הנקוב בסעיף 9(5), הסכומים הנקובים בסעיף 9(7א), הסכום הנקוב בסעיף 57(ב)(1), הסכום הנקוב בסעיף 58א(ג), הסכום הנקוב בסעיף 66(ה)(2), הסכום הפטור על פי סעיף 9(20), תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9א(א), הסכום הנקוב בסעיף 17(5א), הסכום הנקוב בסעיף 32(9), הסכום הנקוב בסעיף 44(א)(1) כתקרת הסכומים שבשלהם יותר זיכוי, הסכומים הנקובים בסעיף 45א, הסכומים הנקובים בסעיף 47 והכנסה מזכה כמשמעותה בסעיף 47, הסכום הנקוב בסעיף 58א(ג) והסכומים הנקובים בסעיף 125ד.

  "סכומי תרומה מוכרים" - הסכומים הנקובים בסעיף 46(א);

  "תקרות הכנסה" - סכומי ההכנסה לענין קביעת שיעורי המס על פי סעיף 121 וכן הכנסה החיבת במס נוסף, כמשמעותה בסעיף 121ב.

לתחילת העמוד 120ב. הצמדה
 • (א) ב-1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, נקודת קיצבה וכן ההנחות הסוציאליות וסכומי התרומה המוכרים (לכל אלה ייקרא בסעיף זה - הסכומים), שהיו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת.

  (ב) נקבע בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העבדים בארץ ישראל, כי תשולם תוספת יוקר לשכירים במשק, לגבי עבודה שבוצעה בחודש פלוני ואילך, יתואמו באותו חודש סכומי נקודת הקיצבה שהיו ב-1 בינואר של שנת המס, לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס עד תום החודש האמור.

  (ג) בוטל.

  (ד) שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול סכומים שתואמו לפי סעיף זה.