פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 - חלק א': פרשנות

לתחילת העמוד חלק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בפקודה זו -

  "אדם" - לרבות חברה וחבר בני-אדם, כהגדרתם בסעיף זה;

  "אחוזת-בית", בשטח עירוני - כמשמעותה בפקודת מס הרכוש העירוני, 1940;

  "בורסה" - בורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך מחוץ לישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתיתו על פי דין במדינה שבה היא מתנהלת, וכן שוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, אלא אם כן נאמר במפורט אחרת. שר האוצר רשאי, בצו, לקבוע תנאים או הגבלות לעניין הגדרה זו;

  "בן זוג" - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו;

  "בן זוג רשום" - בן זוג שנקבע או נבחר לפי סעיף 64ב;

  "בנין תעשייתי", בשטח שאינו עירוני - כמשמעותו בפקודת מס הרכוש החקלאי, 1942;

  "גיל הפרישה" - גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

  "הכנסה" - סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו;

  "הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין;

  "הפרשי הצמדה" - כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה - עקב הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, לרבות הפרשי שער ואולם לענין פטור ממס יראו כהפרשי הצמדה כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה עקב הצמדה לשער המטבע או למדד המחירים לצרכן, לרבות הפרשי שער;

  "הפרשי הצמדה וריבית" - כמשמעותם בסעיף 159א(א);

  "הפרשי שער" - סכום שנוסף עקב שינוי בשער החליפין לקרן מילווה, שהיא פקדון במטבע חוץ או שהיא הלוואה שיש להחזירה במטבע חוץ;


  "הכנסת עבודה" - הכנסה לפי סעיף 2(2);


  "זכות באיגוד מקרקעין" - כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין;


  "זכות במקרקעין" - כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין;


  "חבר בני אדם" - כל גוף ציבורי, מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות;


  "חברה" - חברה שהואגדה או שנרשמה על פי כל דין בר-תוקף בישראל או במקום אחר, לרבות אגודה שיתופית;


  "חודש" - לרבות חלק ממנו;


  "חוק מיסוי בתנאי אינפלציה" - חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982;


  "חוק תיאומים בשל אינפלציה" - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה-1985;


  "חוק לעידוד השקעות הון" - חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

  "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני" - חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014;


  "חוק מיסוי מקרקעין" - חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963;


  "חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;


  "פקודת החברות" - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983;


  "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;


  "חוק עידוד החיסכון" - חוק עידוד החיסכון, הנחות במס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956;


  "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;


  "חוק העמותות" - חוק העמותות, התש"ם-1980;


  "חוק עידוד התעשיה" - חוק עידוד התעשיה (מיסים), התשכ"ט-1969;


  "חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

   

  "חוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018" - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016;

   

  "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;


  "סכום מתואם" - סכום כלשהו בתוספת אותו סכום כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד;


  "תושב ישראל" או "תושב" -

  (א) לגבי יחיד - מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:

  1. לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

   (א) מקום ביתו הקבוע;
   (ב) מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
   (ג) מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
   (ד) מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
   (ה) מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

  2. חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -

   (א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
   (ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

   לענין פסקה זו, "יום" - לרבות חלק מיום;

  3. החזקה שבפסקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;

  4. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ולפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי פסקאות (1) ו-(2) כתושב ישראל, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

   (א) הוא עובד מדינת ישראל;
   (ב) הוא עובד רשות מקומית בישראל;
   (ג) הוא עובד הסוכנות היהודית בארץ ישראל;
   (ד) הוא עובד הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;
   (ה) הוא עובד חברה ממשלתית;
   (ו) הוא עובד רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק, וכן רשאי הוא לקבוע כאמור כי סוגי יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל לפי פסקאות (1) או (2), לא יראו אותם ככאלה, והכל בתנאים שיקבע.

  (ב) לגבי חבר בני אדם - חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא התאגד בישראל;

  2. השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל, למעט חבר בני אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור מופעלים בישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור, או בידי מי מטעמו, ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה תושב ישראל גם אם השליטה על עסקיו וניהולם לא היו מופעלים בידי יחיד כאמור או בידי מי מטעמו, אלא אם כן חבר בני האדם ביקש אחרת;

  "תושב-חוץ" - מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:

  (א) הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;

  (ב) מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א).

  "הכנסה מיגיעה אישית" - לרבות -

  (1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;

  (2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית;

  (3) קיצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות (1) או (2) מכוח זכאותו לקיצבה כאמור בהן;

  (3א) קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה; לענין זה, "אבדן כושר עבודה" - פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או 2(2);

  (4) קיצבה חבת-מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;

  (5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות;

  (6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות בפסקאות (1) עד (4);

  (7) סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד; לענין זה, "אדם" - לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו.

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית - ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה.

  "מילוות מועדפים" - מילוות, או פקדונות על פי תוכניות חסכון, שהריבית עליהם פטורה מהמס כולו או מקצתו על פי כל דין, זולת אם נאמר אחרת באותו דין וכן תעודת השתתפות בהן;

  "מס הכנסה" - או "מס" - בין מס הכנסה ובין מס חברות המוטלים על פי פקודה זו;

  "מסי חוץ" - כהגדרתם בסעיף 199;

  "מדינה גומלת" - כמשמעותה בסעיף 196;

  "משלח יד" - מקצוע וכל משלח-יד אחר שאיננו עסק;

  "נייר ערך" - כהגדרתו בסעיף 88;

  "נישום" - אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס;

  "מנהל" - המנהל שנתמנה לפי סעיף 229, לרבות סגן המנהל;

  "מעביד", "מעסיק" - מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה;

  "עסק" - לרבות מסחר, מלאכה, חקלאות או תעשיה;

   

  "פלט" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

  "פנקסים קבילים" - פנקסי חשבונות שפקיד השומה לא סירב לקבלם ולא פסל אותם, או שסירב לקבלם או פסלם אולם ועדה כאמור בסעיף 146 או בית המשפט ביטלו את החלטתו ובלבד שלא יראו פנקסים כקבילים אם הנישום הודה כי אינם קבילים ואישר בכתב שהוסברו לו התוצאות המשפטיות הנובעות מהודאתו;

  "פסולי-דין" - קטין, שוטה, חולה-רוח וכל שאינו כשר לפעולה משפטית;

  "פקיד שומה" - פקיד ששר האוצר הרשהו לשום לפי פקודה זו, וכן סגן פקיד שומה, עוזר פקיד שומה או גובה ראשי שהמנהל הרשה אותם בכתב לשמש בסמכות פלונית של פקיד שומה לפי פקודה זו, או למלא תפקיד פלוני מתפקידיו; מינוים של פקיד שומה, של סגן פקיד שומה, של עוזר פקיד שומה וגובה ראשי שהורשו כאמור יפורסם ברשומות;

  "פיקדון" - סכום שהופקד בתאגיד בנקאי, או במוסד בנקאי מחוץ לישראל המתנהל על פי הדין במדינה שבה הוא מתנהל;

  "קופת גמל", "קופת גמל לתגמולים", "קופת גמל לפיצויים", "קופת גמל לקיצבה", "קופת גמל לחיסכון", "קרן פנסיה", "קופת גמל מרכזית לקצבה", קופת גמל להשקעה" "קרן השתלמות", "קרן ותיקה", "קופת ביטוח" ו"תכנית ביטוח" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

  "קרקע", בשטח עירוני - כמשמעותה בפקודת מס הרכוש העירוני, 1940; בשטח שאינו עירוני - כמשמעותה בפקודת מס הרכוש החקלאי, 1942;

  "ריבית על אגרות חוב" - ריבית שגוף מואגד חייב לשלם לפי אגרת חוב או לפי שטר נאמנות על אגרת חוב, או מכוחם, בין בצורת משכנתה ובין בצורת מסמך או תעודה מסוג אחר שיש בהם הודאה בחבות;

  "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או רשות אחרת כיוצא באלה, שנתכוננה לפי כל חוק בר תוקף אותה שעה המורה על הקמתן של רשויות שלטון מקומיות, ולרבות אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידה של רשות מקומית;

  "שוק מוסדר" - מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם עלפי דין במדינה שבה הוא מתנהל;

  "שטח עירוני" - שטח שחייבים בו לשלם מס רכוש עירוני לפי פקודת מס הרכוש העירוני, 1940;

  "שנת מס" - תקופה של שנים עשר חודשים רצופים, שתחילתה באחד בינואר ואם נקבעה תקופת שומה מיוחדת - תקופת השומה שנקבעה כאמור.

  "תאגיד בנקאי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

  "תכנית חיסכון" - בתאגיד בנקאי, לרבות תכנית חיסכון שאושרה לפי חוק עידוד החיסכון וכן מרכיב החיסכון בפוליסה לביטוח חיים, או תכנית חיסכון שצורפה לפוליסה כאמור ושאושרה על ידי הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח, התשמ"א-1981.