חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) - תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ג-2013

לתחילת העמוד תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ג-2013
לתחילת העמוד 1. הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק
  • הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה 2, כנוסחן בסעיף 5(ב)
    לחוק, יחולו גם בשנות הכספים 2013 ו-2014.