חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)

לתחילת העמוד תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"א-2011
לתחילת העמוד 1. הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק
  • הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק, יחולו גם בשנת הכספים 2011.