חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) - חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

לתחילת העמוד חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה, "אזור קו עימות דרומי" - היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (להלן - יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

לתחילת העמוד 2. פטור ממס מעסיקים
 • מעסיק תושב אזור קו עימות דרומי יהיה פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975, בשל הכנסת עבודה כהגדרתה בחוק האמור שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת באזור קו עימות דרומי.

לתחילת העמוד 3. שיעורי תגבור
 • (א) שר החינוך, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תכנית למתן שיעורי תגבור בלא תשלום, לתלמידי כיתות א' עד יב' הלומדים במוסד חינוך מוכר באזור קו עימות דרומי; שיעורי התגבור יינתנו על ידי מורים בשעות שלאחר הלימודים, במקצועות שיקבע שר החינוך, הכל כפי שייקבע בתכנית; במסגרת התכנית יקבע השר גם את היקף שיעורי התגבור ואת המקום שבו יינתנו שיעורי התגבור, וכן יקבע הוראות לעניין שירותי הסעות כאמור בסעיף קטן (ב).


  (ב) קיומם של שירותי הסעות למורים שייתנו שיעורי תגבור כאמור בסעיף קטן (א) המתגוררים מחוץ לאזור קו עימות דרומי מוטל על משרד החינוך.


  (ג) תקציב שנתי למתן שיעורי תגבור ושירותי הסעות כאמור בסעיף זה ייקבע בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך; בסעיף זה -

  "מוסד חינוך מוכר" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

  "מורים" - מורים שיקבע שר החינוך בתכנית לפי סעיף זה, לרבות מורים שהם עובדי הוראה או עובדי הוראה בגמלאות, סטודנטים או מתנדב כהגדרתו בחקו שירות אזרחי, התשע"ז-2017;

  "סטודנט" - כהגדרתו בחוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה-2005;

  "סעיף תקציב" ו"תכנית" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

לתחילת העמוד 4. שמירת דינים
 • חוק זה בא להוסיף על הטבות הניתנות לפי כל דין.

לתחילת העמוד 5. תיקון פקודת מס הכנסה
לתחילת העמוד 6. ביצוע ותקנות
 • שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

לתחילת העמוד 7. תחולה והוראת שעה
 • (א) מבוטל.


  (ב) הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים (בסעיף זה - תקופת ההארכה).


  (ג) הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 2007 ועד חודש דצמבר 2008.


  (ד) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(א) לחוק זה, יחולו בשנות הכספים 2007 עד 2009.


  (ה) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2010; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2011.


  (ו) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב), (ג) או (ד) לחוק זה לפי העניין, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.

   

  (ז) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי בשנת כספים מסויימת, החלה בתקופה הקבועה בסעיף 5(ד), לא תחול ההוראה הקבועה בסעיף 11(ב1) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף האמור, אם שוכנע כי הפסיק לשרור המצב הבטחוני באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, שהצדיק את הזיכוי ממס כאמור.

לתחילת העמוד 8. תכנית ראשונה לשיעורי תגבור
 • תכנית ראשונה לפי סעיף 3 תובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר משישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.