חוק מס מעסיקים - צו מס מעסיקים (שינוי שיעור המס), התשנ"ב-1992

  • ס"ח 2125 (1 בינואר 2008): החוק בטל החל מ-1 בינואר 2008

לתחילת העמוד צו מס מעסיקים (שינוי שיעור המס), התשנ"ב-1992
לתחילת העמוד 1. שיעור מס מעסיקים
  • מעסיק שאינו חבר בני אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודת מס הכנסה, יהיה חייב במס מעסיקים בשיעור של 0%.

לתחילת העמוד 2. ביטול צו
  • מעסיק שאינו חבר בני אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודת מס הכנסה, יהיה חייב במס מעסיקים בשיעור של 0%.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתו של צו זה לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בשל עבודה שבוצעה החל ביום כ"ח בניסן התשנ"ב (1 במאי 1992).

לתחילת העמוד 4. הוראת מעבר
  • מס המעסיקים ששולם על ידי מעסיק כאמור בסעיף 1 בשל משכורת בעד עבודה שבוצעה בחודש מאי 1992, יקוזז מהניכויים למס הכנסה שינכה כדין ממשכורת עובדיו בשל עבודה המבוצעת החל מחודש יוני 1992.