חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות - חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996

לתחילת העמוד חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  {בין 02/08/22 ל-02/08/23}

  "תקופת הבחירות" - כל אחת מאלה:
  (1) לעניין בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 2א לחוק המפלגות 8 - תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות;
  (2) לעניין בחירות אחרות - תקופה של 60 ימים המסתיימת ביום ה־ 14 שלאחר היום שבו נערכות בחירות;

  "בחירות" - כל אחד מאלה:
  (1) בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות; 
  (2) בחירות לכנסת;
  (3) בחירות למועצה של רשות מקומית, לראש רשות מקומית או לוועד מקומי של יישוב;

  "חוק הבחירה הישירה" - חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975; 

  "חוק בחירות ראש מועצה אזורית" - חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1998

  "חוק המפלגות" - חוק המפלגות, התשנ"ב-1992;

  "משלם" - כל אחד מאלה:

  (1) מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות;

  (2) רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות;

  (3) מועמד לבחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;

  (4) סיעת אם, סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993;

  (5) מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה.

  (6) מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירות ראש מועצה אזורית.

   

  "נער" - כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953;

  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

  "תשלום" - תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 36,000 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

לתחילת העמוד 2. הוראות מיוחדות לגבי תשלום בתקופת בחירות
 • (א) על אף הוראות כל דין לא יראו תשלום שניתן למקבל -

  (1) כהכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה).

  (1א) כשכר או כתמורה בשל עסקה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, למעט לגבי תשלום שניתן למקבל תמורת נכס שהוא מוכר במהלך עסקיו או תמורת שירות שהוא נותן במהלך עסקיו;

  (2) כהכנסה לענין חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), למעט לענין ביטוח נפגעי עבודה;

  (3) כהכנסה לענין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, ולענין חוק מס מקביל, התשל"ג-1973.

  (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), יראו תשלום שניתן למקבל שהוא נער כהכנסת עבודה, כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף 164 לפקודה.

  (ב) מקבל שאינו נער חייב במס בשיעור של 18% (להלן - המס המיוחד) לגבי תשלום ללא זכות לניכוי, לקיזוז לפטור או להפחתה כלשהם.

   

  (ג) בשעת תשלום לפי סעיף זה -

  (1) ינכה המשלם ממנו את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע התקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות;

  (2) יעביר את דמי הביטוח כמשמעותם לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן - דמי ביטוח) למוסד לביטוח לאומי, בשיעור הקבוע בו בפרט 4 ללוח י', בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שיקבע המוסד לביטוח לאומי; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.

  (ד) יראו את המס המיוחד כמס הכנסה לענין שומה, גביה ועונשין לפי הפקודה; על ניכוי המס המיוחד יחולו הוראות סעיף 164 לפקודה, כאילו היה ניכוי מס שהמשלם חייב בו.

לתחילת העמוד 3. ניכוי מתשלומים אחרים
 • (א) בסעיף זה, "תשלום אחר" - תמורה שאינה תשלום בשל אחד או שניים אלה, בלבד:

  (1) בשל סכומה;

  (2) בשל הינתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

  (ב) מי שמשלם למקבל תשלום אחר, ינכה בשעת התשלום האחר:

  (1) מס באופן ובשיעורים שיקבע שר האוצר, ויראו ניכוי זה כניכוי לפי סעיף 164 לפקודה;

  (2) דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות שיקבע שר העבודה והרווחה, ובשיעורים שיקבע; לא קבע שר העבודה והרווחה הוראות כאמור, יחולו, לענין דמי ביטוח בשל תשלום אחר הוראות סעיף 2(ג)(2).

לתחילת העמוד 4. סמכות להתקין תקנות
 • שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה, ולענין דמי ביטוח יותקנו התקנות באישור שר העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד 5. תיאום תשלומים ועיגולם
 • הסכום שבהגדרה "תשלום" בסעיף 1, יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, יראו אותו כתקרת הכנסה והוא יעוגל ל-100 שקלים חדשים הקרובים.

לתחילת העמוד 6. תחולה
 • (א) חוק זה יחול על הבחירות המוקדמות ובחירות לכנסת הארבע-עשרה ואילך.

  (ב) חוק זה יחול על בחירות למועצה של רשות מקומית ועל בחירות לראש רשות מקומית שייערכו לאחר יום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998).