חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 - חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010

 • (הוראת שעה), התשס"ט-2009 חוק חדש (23 ביוני 2009) ס"ח 2200

לתחילת העמוד חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010
לתחילת העמוד 1. ביטול הפחתת דמי הבראה בשנת 2010
 • על אף האמור בחוק חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009 (להלן - חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה), הפחתה של דמי הבראה שהיתה אמורה להתבצע בשנת 2010 לפי החוק האמור ואשר במועד תחילתו של חוק זה טרם בוצעה, לא תבוצע.

לתחילת העמוד 2. תשלום בשל דמי הבראה שהופחתו בשנת 2010
 • (א) על אף האמור בחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, מעביד אשר ביצה הפחתה של דמי הבראה או משכורת בשנת 2010 בהתאם לחוק האמור, ישלם לעובד שלגביו ביצע הפחתה כאמור, תשלום בגובה הסכום שהפחית.


  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) -

  1. חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(1) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך לא שילם המעביד לעובד דמי הבראה בשנת 2010 או שילם את ההפרש לפי סעיף 4(ב)(1) האמור בלבד - ישלם המעביד לעובד תשלום בגובה מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לא שילם כאמור;

  2.  חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(2)(א) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך לא שילם המעביד לעובד דמי הבראה בשנת 2010 או שהפחית את חלקם, יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

   (א) אם הועסק העובד אצל המעביד בשנת 2009 ולא שולמו לו דמי הבראה בשנת 2010 - ישלם לו המעביד תשלום בגובה מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לא שילם כאמור;

   (ב) אם הועסק העובד אצל המעביד רק בחלק משנת 2009 ולא שולמו לו דמי הבראה בשנת 2010 בתקופה שאורכה כתקופת העסקתו בשנת 2009 - ישלם לו המעביד תשלום בגובה מחצית סכום דמי ההבראה שאותם לא שילם בתקופה האמורה, ולגבי התקופה הנותרת בשנת 2010 - אם הפחית המעביד את דמי ההבראה המשולמים לעובד באותה תקופה, ישלם לעובד תשלום בגובה סכום דמי ההבראה שהפחית כאמור;

  3. חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(3) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך פחתה המשכורת ששילם המעביד לעובד בשנת 2010 - ישלם לו המעביד תשלום בהתאם להוראת סעיף קטן (ב)(2), בשינויים המחויבים;

  4. חלו לגבי עובד הוראות סעיף 4(ב)(4) לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ובהתאם לכך הופחתו דמי ההבראה בשנת 2010 - תשלם קופת הגמל לעובד תשלום בגובה הסכום שהופחת, והמעביד ישלם לקופת הגמל את הסכומים שהופחתו כאמור.

  (ג) תשלום בשל דמי הבראה או משכורת שהופחתו בשנ 2010 ישולם לעובד או לקופת הגמל, לפי העניין, לפי הוראות סעיף זה, בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, בתוספת הפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ממועד ההפחתה עד למועד התשלום.

לתחילת העמוד 3. סייג לעניין תשלומים שונים
 • תשלום ששילם מעביד לפי סעיף 2, יראו כדמי הבראה לכל דבר ועניין, ואולם התשלום האמור לא יובא בחשבון לעניין חישוב כל אחד מהמפורטים בסעיף 7(1) עד (9) לחוק לתשלום חלקי של דמי הברא

לתחילת העמוד 4. חובת ניכוי דמי ביטוח בריאות
 • מתשלומים שמשלם מעביד כאמור בסעיף 2, ינוכו דמי ביטוח בריאות לפי סעיף 14 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

לתחילת העמוד 5. תחולת הוראות מחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה על חייל ועל עובד קבלן כוח אדם
 • הוראות חוק זה יחולו גם על מי שחלות עליו הוראות סעיף 10 או 11, לפי העניין, לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה.

לתחילת העמוד 6. שמירת דינים
 • אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לעניין אישור שר האוצר בדבר שינויים בשכר או מתן הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה מעבר למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, או מהסמכויות הנתונות לשר האוצר לפי החוק האמור.

לתחילת העמוד 7. ביצוע
 •   שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

לתחילת העמוד 8. סייג לתחולה
 • הוראות חוק זה לא יחולו על הפחתה של דמי הבראה או על הפחתה של משכורת לפי הסכם קיבוצי מאושר כמשמעותו בסעיף 3 לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה.