חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 - פרק ב' ייעוץ מס

 • תיקון והוראת שעה (6 באוגוסט 2017) ס"ח 2656: סעיף 3.
  תיקון (13 בינואר 2019) ס"ח 2782: סעיף 3
  תיקון מס' 3 (24 בנובמבר 2020) ס"ח 2870: סעיף 3.

לתחילת העמוד פרק ב' ייעוץ מס
לתחילת העמוד תיקון פקודת מס הכנסה - מס' 215. סימן א': מס הכנסה
 •  

   

לתחילת העמוד סימן א' - תחולה
 • הוראות הפקודה, כנוסחן בסימן זה, יחולו לגבי חות דעת כהגדרתה בסעיף 131ד לפקודה, שניתנה מיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ואילך, ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדוח לשנת 2016 ואילך.

לתחילת העמוד תיקון חוק מס ערך מוסף- מס' 53. סימן ב': מס ערך מוסף
לתחילת העמוד סימן ב' - תחולה
 • הורואת חוק מס ערך מוסף, כנוסחן בסימן זה, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.

לתחילת העמוד תיקון חוק הבלו על דלק - מס' 13. סימן ג': בלו על הדלק
לתחילת העמוד סימן ג' - תחולה
 • הוראות חוק הבלו על דלק, כנוסחן בסימן זה, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.

לתחילת העמוד תיקון פקודת המכס - מס' 26. סימן ד': מכס
לתחילת העמוד סימן ד' - תחולה
 • הוראות פקודת המכס, כנוסחן בסימן זה, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.

לתחילת העמוד תיקון חוק מס קנייה (טובין ושירותים( - מס' 23. סימן ה': מס קנייה
לתחילת העמוד סימן ה' - תחולה
 • הוראות חוק מס קנייה, כנוסחן בסימן זה, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.