חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 - פרק א': הטבות במס

 • תיקון והוראת שעה (6 באוגוסט 2017) ס"ח 2656: סעיף 3.
  תיקון (13 בינואר 2019) ס"ח 2782: סעיף 3
  תיקון מס' 3 (24 בנובמבר 2020) ס"ח 2870: סעיף 3.

לתחילת העמוד פרק א': הטבות במס
לתחילת העמוד 1. תיקון פקודת מס הכנסה - מס' 214
לתחילת העמוד 2. תיקון חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) - מס' 4
לתחילת העמוד 3. תחילה, הוראות מעבר ושמירת תוקף
 • (א) תחילתו של פרק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) (בסעיף זה - יום התחילה).

  (ב) תושב של יישוב שערב יום התחילה היה זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11 לפקודה כנוסחו ערב יום התחילה, והיישוב חדל להיות יישוב מוטב לפי הוראות סעיף 11, כנוסחו בחוק זה, זכאי בשנות המס 2016, 2017 ו-2018 לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11 לפקודה כנוסחו ערב יום התחילה, ובלבד שהוא היה תושב היישוב האמור בשנת המס 2016, שנת המס 2017 או שנת המס 2018, לפי העניין.

  (ג) תושב של יישוב שערב יום התחילה היה זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11 לפקודה כנוסחו ערב יום התחילה, ובשנות המס 2016, 2017 -2018 הוא זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות סעיף 11(ב)(1) לפקודה כנוסחו בחוק זה, יווסף לזיכוי ממס שהוא זכאי לו בשנות המס האמורות שיעור של 2% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ולתקרת ההכנסה יווסף סכום נוסף על הסכום הקבוע בסעיף 11(ב)(1) לפקודה כנוסחו בחוק זה בסך של 24,000 שקלים חדשים.

  (ד) תושב של יישוב במועצה אזורית שלפחות מחצית מישובייה הם יישוב מוטב כהגדרתו בסעיף 11 לפקודה כנוסחו בחוק זה ומתקיימים לגבי אותו יישוב הוראות פסקאות (2) עד (4) להגדרה "יישוב מוטב" יהיה זכאי בשנות המס 2016, 2017 ו-2018 לזיכוי ממס בשיעור ובתקרה כאמור בסעיף 11(ב)(1) לפקודה כנוסחו בחוק זה, אם הוא היה תושב היישוב האמור בשנת המס 2016, שנת המס 2017 או שנת המס 2018, לפי העניין.

  (ה) מי שהיה במשך כל שנת המס 2015 תושב היישובים מזרעה, בית ג'ין, כסרא סמיע, ערד, בית שאן, חצור הגלילית או יישוב בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אילות או המועצה האזורית ערבה תיכונה, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 11% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 160,560 שקלים חדשים.

  (ו) תושב של יישוב שהיה זכאי לזיכוי ממס בשנת 2018 לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), ימשיך להיות זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות אותם סעיפים קטנים עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019), אם היה תושב היישוב האמור בשנת 2019 עד המועד האמור.

  (ז)

  (1) תושב של יישוב שהיה זכאי לזיכוי ממס בשנת 2019 לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), ימשיך להיות זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות אותם סעיפים קטנים עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), אם היה תושב היישוב האמור בשנת 2020 עד המועד האמור .

  (2) שר האוצר ימנה צוות, שיכלול את נציג משרד האוצר, נציג משרד המשפטים ונציג רשות המסים, שיבחן את הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד); המלצות הצוות יועברו לוועדת הכספים של הכנסת.