חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015

  • תיקון והוראת שעה (6 באוגוסט 2017) ס"ח 2656: סעיף 3.
    תיקון (13 בינואר 2019) ס"ח 2782: סעיף 3
    תיקון מס' 3 (24 בנובמבר 2020) ס"ח 2870: סעיף 3.