חוק אזור סחר חופשי באילת - תקנות אזור סחר חפשי באילת (קביעת מקום באזור אילת), התשמ"ז- 1987

לתחילת העמוד תקנות אזור סחר חפשי באילת (קביעת מקום באזור אילת), התשמ"ז- 1987
לתחילת העמוד 1. קביעת מקום
  • אזור התעשיה באילת, המסומן בצבע אדום במפה שבתוספת, יהיה "מקום" לענין מס הטבות מס לפי סעיף 18(ג) לחוק (להלן מקום) ובלבד שהוא מוקף גדר להנחת דעתו של המנהל.

לתחילת העמוד 2. הטבות מס למפעל מאושר

  • (א) יינתנו למפעל מאושר הטבות מס הניתנות למיזם מורשה באזור נמל חפשי כאילו הכל בכפוף להגבלות, התנאים וההוראות המינהליות החלים על מיזם מורשה שבחוק אזורי מס חפשיים, התשכ"ט-1969, או על פיו כן, בכפוף לתקנות שיתקין שר האוצר לענין זה לפי סעיף 18(א) לחוק.


    (ב) הוראות תקנות אזורי נמל חופשיים (פעולות בטובין וסדרי פיקוח עליהם ), התשל"א-1971, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לגבי מפעל מאושר במקום.


    לענין תקנה זו, "מפעל מאושר" - מפעל שאושר כמפעל מאושר לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, הנמצא במקום