חוק אזור סחר חופשי באילת - פרק ה': הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ה': הוראות שונות
לתחילת העמוד 14. פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם
 • הפיקוח על הכנסת טובין לאזור אילת, על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שניתן לגביהם פטור או הקלה על פי חוק זה, יהיה בידי רשות המכס; לענין זה רשאי המנהל להורות על מקומות הכנסה טובין והוצאתם ועל הימים והשעות שבהם מותר להכניס או להוציא טובין, וליתן כל הוראה הנראית לו דרושה.

לתחילת העמוד 15. הפחתת מחירים ופיקוח עליהם
 • (א) כל שר רשאי, בתחום סמכותו -

  1. לצוות על הפחתת מחירים של טובין ושירותים שניתנו לגביהם הטבות על פי חוק זה;
  2. להתקין תקנות בדבר הפיקוח על המחירים של טובין ושירותים, לרבות בדבר מתן סמכויות לעובדי ציבור, ככל הנחוץ לביצוע סעיף זה.


  (ב) הוראות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, יחולו, בשינויים המחוייבים, כאילו כל צו ותקנה שניתנו לפי סעיף זה ניתנו לפי החוק האמור.

לתחילת העמוד 16. החלת הוראות
 • (א) באין הוראה אחרת לפי חוק זה יחולו לגבי המיסים שחוק זה מתייחס אליהם הוראות החוקים שלפיהם מוטלים אותם מיסים; לענין תשלום מיסים עקיפים ומס ערך מוסף כאמור בסעיף 8 בידי מי שמביא אתו טובין מאזור אילת למקום אחר בישראל, יראו אותו כמי שנכנס לישראל מחוץ לארץ ואת הטובין שאתו יראו כטובין שהוא נושא עמו או כמטען לואי שלו; שר האוצר רשאי לקבוע פטורים מהמיסים האמורים לפי סכום ערך מירבי או לפי סוג הטובין.


  (ב) טובין שהועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בלי ששולמו המיסים או הוחזרו ההטבות כנדרש על-פי סעיף 8, יראו את הטובין כטובין מוברחים ויחולו עליהם הוראות פקודת המכס החלות על טובין מוברחים, גם אם ההטבות ניתנו שלא בקשר ליבוא.

לתחילת העמוד 17. תחולה על תושבי שטח גובל
 • הוראות חוק זה יחולו גם לגבי יחיד וחבר בני אדם הפועלים בשטח שרוחבו קילומטר אחד מגבולות אזור אילת כאילו הם תושבי אילת, אם נתקיימו בהם התנאים האחרים שבהגדרת תושב אילת, וכן לגבי טובין המיובאים לשטח האמור או הנמצאים או הנמכרים בו, ולגבי שירותים הניתנים בו.

לתחילת העמוד 18. ביצוע ותקנות
 • (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר -

  1. הבטחת השימוש בטובין ובשירותים למטרות שלהם נועדו על פי חוק זה, לרבות הוראות שיאפשרו גביית המס מלכתחילה והחזרתו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לאחר שיוכח שנתקיימו הוראות חוק זה;
  2. הפעלת הוראות חוק זה לגבי עוסק שהוא תושב אזור אילת ועוסק בו ויש לו גם עסקים במקומות אחרים, ובמיוחד הוראות בדבר ייחוס מס תשומות לעסקאות מעורבות או להוצאות שאינן מתייחסות במישרין לעסקאות.


  (ב) שר האוצר, בבואו להתקין תקנות המתייחסות לתחום שעליו מופקד שר אחר, יתייעץ עם אותו שר.


  (ג) שר האוצר ושר התעשיה והמסחר רשאים לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מקומות באזור אילת שבהם יינתנו למפעלים מאושרים הטבות מס הניתנות למיזם מורשה באזור נמל חופשי אילת.

לתחילת העמוד 19. תחילה והוראות מעבר
 • (א) תחילתו של חוק זה ביום י"ז בחשון התשמ"ו (1 בנובמבר 1985) (להלן - יום התחילה).


  (ב) מכירת טובין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף, או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי כל חלק של הטובין שנמסר ביום התחילה או אחריו.


  (ג) מכירת טובין כאמור בסעיף 5, שעל פי חוק מע"מ או התקנות שלפיו חל עליה מס ערך מוסף בעת התשלום, תהיה פטורה ממס ערך מוסף, או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו.


  (ד) מכירת מקרקעין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו.


  (ה) שירותים כאמור בסעיף 5 או בתקנות לפי סעיף 6(4), שניתנו לפני יום התחילה או שניתנו בחלקם לפני יום התחילה ובחלקם ביום התחילה או אחריו, יהיו פטורים ממס ערך מוסף, או חייבים במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי אותו חלק מהתמורה ששולם ביום התחילה או אחריו או לגבי אותו חלק של השירות שניתן ביום התחילה או אחריו, הכל לפי הענין.

לתחילת העמוד 20. התוספת הראשונה (סעיף 1)
 • שירותי התיירות כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976 בית מלון, לרבות שירות הניתן בו, ועסק הנמצא בתחומו והמיועד בעיקר לאורחיו בית אוכל חניון סוכנות נסיעות, וכל עיסוק אחר בתיירות נכנסת או יוצאת, למעט עיסוק בנסיעות בינלאומיות משרד לתיור שירותי מורי דרך עיסוק קבוע בארגון כנסים, סמינרים, סימפוזיונים וקבוצות לימוד (להלן - כנס), לרבות עיסוק בשירות מתורגמנות לכנס השתתפות בכנס

לתחילת העמוד 21. התוספת השניה
 • כלי רכב, למעט רכב עבודה או רכב מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה, וכן רכב מנועי המשמש ללימוד נהיגה בבית הספר לנהיגה שקיבל רשיון לכך מאת רשות הרישוי כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;


  טלוויזיה צבעונית, למעט מכשיר כאמור המשמש במלון באזור אילת וכל עוד הוא משמש לכך;


  מדיח כלים ביתי; מערכת וידיאו-טייפ; מערכת סטריאופונית; מייבש כביסה ביתי; מקפיא עמוק; מצלמת וידאו-טייפ;


  סיגריות וטבק ומוצריו, כהגדרתם בפרטים 24.02 ו-24.03 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשנ"ג-1992;


  תכשיט שערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-200 דולר של ארצות הברית לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לפני מועד המכירה; לענין זה, "תכשיט" - לרבות שעון.


  בול - כהגדרתו בחוק הדואר, התשמ"ו-1986.