חוק אזור סחר חופשי באילת - פרק ג': פטור ממס מעסיקים והטבות במס הכנסה

לתחילת העמוד פרק ג': פטור ממס מעסיקים והטבות במס הכנסה
לתחילת העמוד 10. פטור ממס מעסיקים
 • מעסיק תושב תחום העיר אילת יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975, בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת.

לתחילת העמוד 11. זיכוי ממס הכנסה ליחיד
 • א) מי שהיה במשך כל שנת המס ושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית, עד לסכום של 227,640 שקלים חדשים, שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה לעניין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה.


  (ב) מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן (א) לתקופת תושבותו באילת ובלבד שהיה תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.


  (ג) הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) יתואם לפי הוראות סעיף 120ב לפקודה, ויחולו עליו לעניין זה ההוראות החלות על תקרת הכנסה.

לתחילת העמוד 12. הטבה למעסיק להפחתת עלויות
 • א) מעסיק תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה לעובדו, בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר, בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה, אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות מהכנסת העבודה של אותו עובד; בסעיף זה -


  "הכנסת עבודה" - למעט תשלומים כמפורט להלן:
  (1) תשלומים לקרוב;

  (2) תשלומים כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה המשתלמים לבעל שליטה או לקרובו;
  "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

  "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה.


  (ב) הזכאי להטבה על פי סעיף קטן (א), יקבל אותה על ידי הפחתת סכום ההטבה מהסכום שהוא חייב לנכות מהכנסת העבודה של העובד.