חוק אזור סחר חופשי באילת - פרק ב': הטבות במיסים עקיפים ובמס ערך מוסף

לתחילת העמוד פרק ב': הטבות במיסים עקיפים ובמס ערך מוסף
לתחילת העמוד 3. פטור ממיסים עקיפים
 • (א) לא יוטלו מיסים עקיפים על יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם בו בידי בעל היתר, תמורת מטבע חוץ בלבד, ובמקום ובדרך שקבע המנהל, לתיירים או לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארך בדרך האויר או הים.


  (ב) טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לבעל היתר לשם מכירתם לתיירים או לשם מכירתם לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים, הכל תמורת מטבע חוץ, יראו אותם, לכל דבר וענין כולל הטבות שלא על פי חוק זה, כטובין המיוצאים מישראל.


  (ג) היתר לענין סעיף זה יינתן מאת המנהל, ורשאי הוא לקבוע בו תנאים; תנאים לקבלת היתר ייקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 4. סמכות לפטור ממיסים עקיפים
 • שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות לפטור ממיסים עקיפים, כולם או מקצתם, פטור מלא או חלקי, טובין הנמכרים באזור אילת ושירותים הניתנים בו, כמפורט להלן:

  (1) טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לעוסק תושב אזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, דרך כלל או לסוג מסויים של טובין;

  (2) שירותים טעוני מס, דרך כלל או מסוג מסויים.

לתחילת העמוד 5. הקלות במס ערך מוסף
 • (א) יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, יהא פטור ממס ערך מוסף; הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה.


  (ב) על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס ובלבד שלא תוצג, לגבי אותם טובין, חשבונית על מס בשיעור אפס, בכניסה לאילת, בלי שהטובין נושא החשבונית נמצאים עם מציג החשבונית. הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה, למעט מונית כמשמעותה בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;


  (ג) מכירתם של טובין המצויים באזור אילת, בידי עוסק תושב אזור אילת, לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, למעט טובין המפורטים בתוספת השניה, תהא פטורה ממס ערך מוסף.


  (ד) מכירתם של מקרקעין המצויים באזור אילת תהא פטורה ממס ערך מוסף; ואולם מכירה שהיא פעולה באיגוד מקרקעין תהא פטורה רק אם כל מקרקעין של האיגוד מצויים באזור אילת.


  (ה) מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס ערך מוסף; ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באזור אילת, ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אילת.

לתחילת העמוד 6. סמכות לשנות את תחולת ההקלות
 • שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת -

  (1) להוסיף לתוספות או לגרוע מהן;

  (2) לקבוע מס ערך מוסף בשיעור החל על מכירת טובין על פי סעיף 2 לחוק מע"מ, במקום שיעור אפס כאמור בסעיף 5(ב) לגבי מכירת טובין שייקבעו;

  (3) לקבוע שהפטור על פי סעיף 5(ה) לא יחול לגבי סוגי שירותים הניתנים באזור אילת או סוגי שירותים המתייחסים לנכסים המצויים בו;

  (4) לקבוע מס ערך מוסף בשיעור אפס לגבי סוגי שירותים הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באזור אילת.

  (5) לקבוע פטור ממס ערך מוסף, או מס ערך מוסף בשיעור אפס, לגבי נסיעה בכל דרך שהיא לאזור אילת או ממנו.

לתחילת העמוד 7. טובין לצריכה אישית באזור נמל חופשי
 • הוראות סעיף 24 לחוק אזורי נמל חופשיים, התשכ"ט-1969, לא יחולו על הבאתם לאזור נמל חופשי אילת של טובין שיבואם ומכירתם באזור אילת פטורים על פי חוק זה ממיסים עקיפים וממס ערך מוסף.

לתחילת העמוד 8. שימוש שלא בהתאם למטרת ההטבה
 • ניתן לגבי טובין פטור ממיסים עקיפים או ממס ערך מוסף על פי סעיפים 3 עד 6 ונעשה בהם שימוש שלא בהתאם למטרה שבשלה הוענק הפטור, או שלא בהתאם לתנאים שנקבעו לפי חוק זה למתן הפטור, יחולו על הטובין המיסים שהפטור ניתן לגביהם, לפי השיעור החל ביום התשלום; בטובין שחל לגביהם סעיף 3(ב) יהא בעל ההיתר חייב גם בהחזר ההטבות שהוענקו שלא על פי חוק זה, בהתאם לכללים שיקבע המנהל.

לתחילת העמוד 8א. איסור הוצאת טובין
 • טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס לפי סעיף 5(ב), לא יועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בידי עוסק שקיבל את ההטבה כאמור, אלא אם כן בידו מסמך המעיד על ביטול העסקה בהתאם להוראות לפי חוק זה.

לתחילת העמוד 9. פטור מדיווח תקופתי למע"מ
 • שר האוצר רשאי לפטור מי שעשה עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף לפי חוק זה, מחובת הגשת דו"ח תקופתי עליהן על פי סעיף 67 לחוק מע"מ; ורשאי הוא לעשות כאמור דרך כלל או לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות.