חוק אזור סחר חופשי באילת - פרק א': פרשנות

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -


  "אזור אילת" - תחום העיר אילת ולגבי שירותי תיירות מסויימים, עד קו רוחב 924;


  "אזור חבל אילות" - תחום המועצה המקומית חבל אילות כמשמעותו לפי פקודת המועצות המקומיות;


  "איזור נמל חופשי" - כמשמעותו בחוק אזורי נמל חופשיים, התשכ"ט-1969;


  "תושב אזור אילת" -

  (1) יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העיר אילת או באזור אילת והתגורר שם לפחות שלושה חודשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה;

  (2) חבר בני אדם כמשמעותו בפקודה שיש לו עסק באזור אילת - לגבי אותו עסק, בתנאי שנרשם באילת כעוסק לענין חוק מע"מ לגבי העסק האמור ובתנאים אחרים שנקבעו;

  "יבוא לאזור אילת" - יבוא טובין במישרין לאזור אילת, לרבות יבוא דרך אזור נמל חופשי אילת, ולרבות יבוא דרך מקום אחר בישראל כאשר הטובין מועברים לאזור אילת בפיקוח רשות המכס;


  "שירותי תיירות מסויימים" - שירותי תיירות, כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976, המפורטים בתוספת הראשונה, וכן זכות כניסה לשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992.


  "חוק מע"מ" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;


  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;


  "מס ערך מוסף" - לרבות מס בלו מוסף החל ביהודה, שומרון וחבל עזה;


  "מיסים עקיפים" - מכס, מס קניה, בלו או היטל לפי תקנות שעת חרום (תשלומי חובה), התשי"ח-1958, וכן הפקדה על פי פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979;


  "המנהל" - המנהל כהגדרתו בסעיף 1 בפקודה.

לתחילת העמוד 2. פרשנות ושמירת דינים
 • (א) כל מונח בהוראה בחוק זה המתייחס למס כלשהו יתפרש לפי המשמעות שיש לו בחוק שלפיו מוטל אותו מס.


  (ב) חוק זה בא להוסיף על ההטבות על פי כל דין, זולת אם נאמר במפורש אחרת בחוק זה.


  (ג) הוראות חוק זה והסמכויות לפיו לא יגרעו מכל הוראה של דין אחר או מסמכות לפיה, זולת אם נאמר אחרת בחוק זה.