תקנות שנת 2000 - תקנות ניירות ערך (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד תקנות ניירות ערך (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "תאגיד", "דו"ח הדירקטוריון", "דו"חות כספיים" ו"שנת הדיווח" - כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970;

  "באג 2000" - תקלה או שיבוש בפעולת מחשב לרבות חומרה ותוכנה, בסיס נתונים או מערכת משובצת מחשב הקשורה בשימוש בתאריכים, לפי שנת 2000, במהלכה או אחריה;

לתחילת העמוד 2. חובת דיווח
 • דו"ח הדירקטוריון יכלול דיווח על מצב היערכות התאגיד לפתרון בעיית באג 2000 ועל השלב שבו מצוי תהליך התאמת המערכות, במסגרת היערכות כאמור; הדיווח ייעשה על פי המתכונת הקבועה בתוספת.

לתחילת העמוד 3. עונשין
 • (א) חברה שלא הגישה דו"ח כאמור בתקנה 2 במועד, דינה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין).

  (ב) בעבירה נמשכת ייתוסף על הקנס הקבוע בתקנת משנה (א) קנס בגובה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

  (ג) עבירה לפי תקנה זו אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.

לתחילת העמוד 4. תחולה
 • תקנות אלה יחולו על כל דו"ח דירקטוריון המוגש לרשות יחד עם דו"חות כספיים של התאגיד החל בדו"חות הכספיים הערוכים לשנת הדיווח 1998 וכלה בדו"חות הכספיים הערוכים לשנת הדיווח 2000.

 • (תקנה 2)

  דו"ח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000

  בדיווח הראשון יש לענות על כל השאלות, בדיווחים הבאים יש לענות רק במקרה של שינוי; בכל מקרה אחר יש לציין "אין שינוי".

  1. פרטים על תכניות היערכות לפתרון בעיית באג 2000

  א. האם יש לכם רשימת מצאי של מערכות המחשב והמערכות משובצות המחשב המשמשת את התאגיד בפעולתו?  כן/לא

  ב. האם זיהיתם את המערכות הקריטיות ? כן/לא

  ג. האם תפעול המערכות נעשה בידי התאגיד ? כן/לא

  ד. אם התשובה על (ג) היא לא, יש לציין האם השירות ניתן בידי לשכת שירות, חברה-בת או גורם אחר, ואילו אמצעים נוקט התאגיד כדי להבטיח התארגנות מבעוד מועד לקרת שנת 2000.

  יש להסגיר בהקשר זה גם מצבי ביניים כגון מקרה שבו חלק מהמערכות מנוהל בידי התאגיד וחלק בידי אחר.

  .................................................................

  ה. האם יש לתאגיד תכניות היערכות לפתרון בעיית באג 2000 ? כן/לא

  ו. אם התשובה לשאלה (ה) היא כן, לאילו מערכות מתייחסת התכנית ? (סמן
  בעיגול את התשובות המתאימות, אפשרית יותר מתשובה אחת);

  (1) כל המערכות, (2) מערכות קריטיות, (3) מערכות משובצות מחשב,
  (4) מערכות תקשורת, (5) ממשקים עם מערכות ממוחשבות של צדדים
  שלישיים המקושרות למערכות התאגיד.

  פרט .............................................................

  ז. אם התשובה על (ה) היא לא, יש לפרט את הסיבות לכך וכיצד מתכוון
  התאגיד להיערך לפתרון בעיית באג 2000 ?

  .................................................................

  ח. אם בעיית באג 2000 אינה מהותית לתיפקוד המערכות הממוחשבות של
  התאגיד, יש לפרט את הסיבה לכך.

  .................................................................

  2. עלות ההיערכות לפתרון בעיית באג 2000

  יש לפרט את ההשקעות בהיערכות לפתרון בעיית באג 2000 לפי שנת כספים:


  האם יועדו עלויות אם כן, פרט את הפעילויות סכומים שנת כספים או תקציבים הכלולות בעלויות המתוכננות בשקלים חדשים
  --------------------------------------------------------------------

  1998 כן/לא .................... ............
  1999 כן/לא .................... ............
  2000 כן/לא .................... ............
  --------------------------------------------------------------------

  * לגבי דיווחים על שנת הדיווח השוטפת יש לפרט אם התאגיד עומד בתקציב המתוכנן

  ..................................................................

  3. כוח אדם להיערכות

  יש לפרט את בעלי התפקידים שמונו כאחראים לביצוע ההיערכות, בהכנת התאגיד לפתרון בעיית באג 2000.

  ....................................................................

  4. עזרה מקצועית חיצונית

  האם שכרתם עזרה מקצועית חיצונית: כן/לא

  אם כן, נא לפרט איזה סוג עזרה (אפשרות יותר מתשובה אחת):

  (1) הערכת הבעיה, (2) הכנסת תיקונים במערכות, (3) החלפת מערכות,
  (4) בקרה פנימית, (5) הדרכה, (6) הערכת ספקים, (7) בדיקת מערכות תקשורת לצד שלישי.

  5. הערכת התקדמות

  א. כיצד מתבצעת הערכת התקדמות ההכנות ? (אפשרית יותר מתשובה אחת)

  1. דיונים תקופתיים להערכת ההתקדמות ובאיזה מסגרת ? .............
  2. דיווח בכתב במועדים קבועים ולמי ? ...........................
  3. דרך מעקב אחרת, פרט .........................................

  ב. האם נמסר דיווח קבוע לדירקטוריון ? כן/לא
  אם כן באיזו תדירות ? אם לא, מדוע ..............................

  6. עמידה בלוח זמנים

  האם החברה עומדת בלוח הזמנים לפתרון בעיית באג 2000 שהציבה לעצמה.
  כן/לא.

  7. תכנית למקרה של כשל מערכות

  האם יש תכניות למקרה של כשל מערכות כתוצאה מבעיית באג 2000 ? כן/לא.
  אם כן פרט את עיקרי התכניות. אם לא הסבר מדוע .......................
  ...................................................................

  8. מערכות צד שלישי

  אם קיימת רשימת מצאי של מערכות צד שלישי קריטיות לפעולתו של התאגיד ?
  כן/לא.
  מהי מידת המוכנות של מערכות אלה ? ..................................

  9. מידע נוסף

  פרט כל מידע נוסף החשוב לדעתכם למשקיע סביר בנוגע לבעיית באג 2000
  בתאגיד.

  10. הסברים והנמקות

  החברה רשאית להוסיף לפי שיקול דעתה עובדות והסברים לכל אחת מהתשובות
  לעיל.

  שם החברה: ........................................................

  יו"ר הדירקטוריון/דירקטור אחר: ........... שם החותם: ..............

  מנכ"ל: .................................. שם החותם: ..............

  תאריך: ......................


  ט"ו בטבת התשנ"ט (3 בינואר 1999) בנימין נתניהו

  שר האוצר