תקנות שנת 2000 - תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "באג 2000" - תקלה או שיבוש בפעולת מחשב לרבות חומרה ותוכנה, בסיס נתונים או מערכת משובצת מחשב הקשורה בשימוש בתאריכים, לפי שנת 2000, במהלכה או אחריה;

  "רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי (הרבעון הראשון), השישי (הרבעון השני), התשיעי (הרבעון השלישי) והשנים עשר (הרבעון הרביעי), של כל שנה.

לתחילת העמוד 2. דיווח ללקוח
 • (א) חברה בעלת רשיון מנהל תיקים (להלן - חברה), תדווח ללקוחותיה על מצב היערכותה לפתרון בעיית באג 2000, ועל השלב שבו מצוי תהליך התאמת המערכות במסגרת היערכות כאמור (להלן - הדו"ח); הדו"ח ייערך לרבעון השני ולרבעון הרביעי של כל שנה, החל ברבעון הרביעי של שנת 1998 וכלה ברבעון הרביעי של שנת 2000, על פי המתכונת הקבועה בתוספת ויומצא לכל אחד מלקוחותיה לא יאוחר משבעה ימים מתום הרבעון.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ניתן לדווח לרבעון הרביעי של שנת 1998 עד יום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בינואר 1999).

   

  (ג) הדו"ח יאושר בידי מנכ"ל החברה, ובחברה אשר יש לה דירקטוריון - גם בידי יושב ראש הדירקטוריון.

לתחילת העמוד 3. עותק לרשות
 • החברה תגיש לרשות עותק מהדו"חות כאמור, לא יאוחר משבעה ימים מתום הרבעון; הדו"ח הראשון יוגש לרשות לא יאוחר מיום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בינואר 1999).

לתחילת העמוד 4. עונשין
 • (א) חברה שלא הגישה ללקוחותיה, כולם או חלקם, דו"ח במועד כאמור בתקנה 2, דינה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין).

  (ב) בעבירה נמשכת ייתוסף על הקנס הקבוע בתקנת משנה (א) קנס בגובה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

  (ג) עבירה לפי תקנה זו אינה טעונה הוכחת מחשב פלילית או רשלנות.

 • (תקנה 2(א))

  דו"ח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000

  1. ציין מהן מערכות המחשב המשמשות את מנהל הקרן בניהול הקרנות, הדורשות
  התאמה לצורך פתרון בעיית באג 2000;

  אין יש (פרט)
  --------------------------------------------------------------------

  א. מערכות המופעלות אצל מנהל הקרן
  (מערכות פנימיות) ............. ..............

  --------------------------------------------------------------------

  ב. מערכות המופעלות אצל ספקי שירות
  (מערכות חיצוניות) ............. ..............
  --------------------------------------------------------------------

  ג. ממשקים מקשרים בין המערכות (ממשקים) ............. ..............
  --------------------------------------------------------------------

  2. ציין באיזה שלב מצוי תהליך התאמת המערכות לצורך פתרון בעיית באג 2000:
  --------------------------------------------------------------------

  תשובות אפשריות:

  1 - לא מתבצע (הסבר מדוע)
  2 - בתהליך
  3 - לקראת סוף התהליך
  4 - בהרצה, לאחר השלמת התהליך
  5 - בעיית באג 2000 טרם באה על תוכנה ובסיסי חומרה ומערכות
  פתרונה נתונים משובצות מחשב

  --------------------------------------------------------------------
  א. מערכות פנימיות .............. ..............
  --------------------------------------------------------------------

  ב. מערכות חיצוניות .............. ..............
  --------------------------------------------------------------------

  ג. ממשקים .............. ..............
  --------------------------------------------------------------------

  על פי דו"ח בכתב שקיבל מנהל הקרן מכל אחד מספקי השירות.

  הסבר לאי ביצוע תהליך התאמה: ........................................
  ....................................................................

  3. מהו המועד המשוער לסימולציה לבדיקת התאמת המערכות לפתרון באג 2000:
  ....................................................................

  אם לא נקבע מועד פרט את הסיבה לכך: ..................................
  ....................................................................

  4. האם יש תכנית למקרה של כשל מערכות כתוצאה מבאג 2000 ? כן/לא
  אם אין תכנית הסבר מדוע .............................................
  ....................................................................

  5. מיהו בעל התפקיד האחראי אעל ביצוע ההתאמות במערכות הפנימיות ובממשקים ?
  ....................................................................

  6. מהי תדירות הדיווח לדירקטוריון מנהל הקרן על מצב ההיערכות ? ..........

  7. מהי תדירות הדיונים בדירקטוריון מנהל הקרן על מצב ההיערכות ? .........

  8. מהי תדירות הדיווח לנאמן על מצב ההיערכות ? ..........................

  9. מנהל הקרן רשאי להוסיף לפי שיקול דעתו עובדות והסברים לכל אחת מהתשובות
  דלעיל.

  מנהל הקרן: ............................................................

  יושב ראש הדירקטוריון: ............... מנכ"ל מנהל הקרן: ................

  חתימה: .............................. חתימה: ..........................

  תאריך הגשת הדו"ח: .....................................................


  ט"ו בטבת התשנ"ט (3 בינואר 1999) בנימין נתניהו

  שר האוצר