תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - תוספת ראשונה

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 •   (תקנות 16(ב) ו-18(ג)

  בעד - 

  סכומי אגרות
  בשקלים חדשים

     

  א. אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים
  מאתר ההפצה לפי תקנה (ב) 16

  60,000

  ב. העתק מאושר לפי תקנה 18 (ג),
  עד 5 עמודים

  37

  ג. העתק מאושר לפי תקנה 18(ג),
  לכל עמוד נוסף

  3