תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק ח': שונות

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ח': שונות
לתחילת העמוד 24. עונשין
 • העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

לתחילת העמוד 25. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה -

  (1) ביחס לתאגידים מדווחים במועד שיפרסם יושב ראש הרשות בהודעה ברשומות, ובהתאם להודעות שיפרסם יושב ראש הרשות ברשומות, ובהן יצוינו מועדים אלה:

  (א) מועד תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית;

  (ב) מועד תחילת תקופת ההטמעה;

  (ג) מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה;

  (ד) מועד הקניית מעמד מחייב לדיווח האלקטרוני;


  (2) ביחס לחתמים, לנאמנים לתעודות התחייבות ולמדווחים שאינם גורמים מדווחים, יחד או נפרד, במועד שיפרסם יושב ראש הרשות בהודעה ברשומות, ובהתאם להודעות שיפרסם יושב ראש הרשות ברשומות, ובהן יצוינו מועדים אלה:

  (א) מועד תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית;

  (ב) מועד תחילת תקופת ההטמעה;

  (ג) מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה.

לתחילת העמוד 26. דיווח שאינו אלקטרוני
 • (א) נוכח יושב ראש הרשות, ובהיעדרו עובד הרשות שהוא הסמיך לכך, כי מתקיימות נסיבות חריגות בקשר לפעילות מגנא, רשאי הוא, אם נוכח כי הדבר דרוש לצורך שמירה על עניניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, להורות, על אף האמור בתקנות אלה ולמשך תקופה שיקבע ואשר לא תעלה על התקופה המזערית הנדרשת בנסיבות הענין, כי הדיווח לרשות ולבורסה ייעשה שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, אלא באופן שיורה;
  הוראה כאמור תפורסם באתר אינטרנט של הרשות, בשני עיתונים יומיים ובאמצעי תקשורת נוספים כפי שימצא לנכון.

  (ב) על אף האמור בתקנות אלה, המסמכים המפורטים להלן יוגשו לרשות במשרדה בירושלים באמצעות דיווח בנייר בלבד:

  (1) בקשה לפטור מגילוי פרט בתשקיף לפי סעיף 19(א) לחוק ומסמכים בקשר לכך;

  (2) בקשה לפטור מגילוי פרט בדוח לפי סעיף 36ג(א) לחוק ומסמכים בקשר לכך.