תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק ז': הוראות מעבר

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ז': הוראות מעבר
לתחילת העמוד 20. רישום לראשונה של מורשי חתימה אלקטרונית לתאגיד מדווח
 • (א) במהלך תקופה של ארבעה עשר ימים מן המועד שצויין בהודעה לפי תקנה 25(1)(א) כמועד תחילת הרישום של מורשי חתימה אלקטרונית לתאגיד מדווח, יגיש תאגיד מדווח לרשות את פרטי התאגיד ובקשה בכתב לרשום לראשונה את מורשי החתימה האלקטרונית שלו במגנא; הבקשה תיחתם בשם התאגיד המדווח בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד המדווח,
  ותוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.

  (ב) אישרה הרשות את הבקשה לרישום האמורה בתקנת משנה (א), יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למשרדי מאשר חתימה, כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה לפני מאשר החתימה, וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים מיום מתן האישור.

לתחילת העמוד 21. תחילת דיווח אלקטרוני של תאגיד מדווח
 • (א) החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(1)(ב) כמועד תחילת תקופת ההטמעה של תאגיד מדווח, יהיה תאגיד מדווח חייב בדיווח אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה, במקביל ונוסף על הדיווח בנייר; נוסף על כך, יהיה התאגיד המדווח רשאי לדווח באופן אלקטרוני דיווחי אימון ותרגול לפי בחירתו; בתקופה זו יהיה הדיווח המחייב דיווח הנייר בלבד המוגש לרשות.

  (ב) במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(1)(ג) כמועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של תאגיד מדווח, יגיש תאגיד מדווח לרשות בדיווח אלקטרוני טופסי נתוני פתיחה שלו (להלן - טופסי נתוני פתיחה), הכוללים -

  (1) מסמכי ההתאגדות שלו;
  (2) פרטי בעלי ענין בו ואחזקותיהם;
  (3) פרטי נושאי המשרה הבכירה בו;
  (4) פרטי בעלי המניות הרשומים בו;
  (5) פרטי ההון הרשום, הון מונפק וניירות ערך נוספים שלו;
  (6) פרטי המניות הרדומות בהון שלו;
  (7) פרטי רואה החשבון המבקר שלו.

  טופסי נתוני פתיחה כאמור בתקנת משנה זו יוגשו כולם במועד אחד.


  (ג) על אף האמור בתגנת משנה (ב), רשאי תאגיד מדווח לדחות את מועד הגשת טופסי נתוני פתיחה לרשות עד שבעה ימים לאחר מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של תאגיד מדווח, ובלבד שאם במהלך תקופת הדחיה נדרש התאגיד המדווח להגיש לרשות מסמך בהתאם להוראות כל דין, יוגשו טופסי נתוני הפתיחה לרשות לא יאוחר ממועד הגשת המסמך בדיווח אלקטרוני לרשות כאמור.

  (ד) במהלך תקופה שתחילתה במועד שהגיש התאגיד המדווח טופסי נתוני פתיחה כאמור בתקנת משנה (ב) ו-(ג), ידווח תאגיד מדווח לרשות, בדיווח אלקטרוני לפי תקנות אלה, במקביל לדיווח בנייר למשרדי הרשות בירושלים; היו ניירות הערך של התאגיד רשומים למסחר וקיימת חובה לפי חוק להגיש את המסמך לבורסה - יגיש התאגיד המדווח דיווח בנייר גם לבורסה שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר; בתקופה זו יהיה הדיווח המחייב דיווח הנייר בלבד, ואולם היה דוח חייב בהגשה במהלך התקופה האמורה לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ייחשב הדוח כמוגש במועדו אם נתקיימו בו שני אלה:

  (1) הוא הגיע לרשות ולבורסה שבה רשומים ניירות ערך של התאגיד למסחר, בתוך המועד הקבוע לכך לפי דין, באמצעות פקסימילה;

  (2) הוא הגיע עם חתימה ידנית במקור בידי התאגיד, לרשות ולבורסה שבה רשומים ניירות ערך של התאגיד למסחר, בתוך 14 ימים מהמועד הקבוע לכך לפי דין, וצוינו בו היום והשעה שבהם הועבר לרשות ולבורסה בפקסימילה.


  (ה) החל ביום שצוין בהודעה לפי תקנה 25(1)(ד) כמועד הקניית מעמד מחייב לדיווח אלקטרוני, ייפתח אתר ההפצה לעיון הציבור, והתאגיד המדווח לרשות בדיווח אלקטרוני בלבד בהתאם לתקנות אלה; על אף האמור בתקנת משנה (ד), למן מועד הקניית מעמד מחייב לדיווח אלקטרוני ואילך, יהיו טופסי נתוני פתיחה שהוגשו לרשות בדיווח אלקטרוני לפי תקנת משנה (ב) או (ג) וכל דיווח אלקטרוני שהוגש לרשות לפי תקנת משנה (ד), מחייבים לכל דבר וענין.

לתחילת העמוד 22. רישום לראשונה של מורשי חתימה אלקטרונית לחתם ולנאמן לתעודות התחייבות
 • (א) במהלך תקופה של ארבעה עשר ימים שתחילתה במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(2)(א) כמועד תחילת הרישום של מורשי חתימה אלקטרונית לחתם או לנאמן לתעודות התחייבות, יגיש חתם או נאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, לרשות בקשה בכתב לרישום לראשונה של מורשה חתימה אלקטרונית במגנא; הבקשה תיחתם בשם החתם או הנאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם, ותוגש לרשות
  במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.

  (ב) אישרה הרשות את הבקשה לרישום כאמור בתקנת משנה (א), יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למשרדי מאשר חתימה כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה לפני מאשר החתימה, וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים מיום מתן האישור.

לתחילת העמוד 23. תחילת דיווח אלקטרוני של חתם או נאמן לתעודות התחייבות
 • החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(2)(ב) כמועד תחילת תקופת ההטמעה של חתם או נאמן לתעודות התחייבות, יהיה חתם או נאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, חייב בדיווח אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה, במקביל ונוסף על הדיווח בנייר; נוסף על כך, יהיה רשאי החתם או הנאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, לדווח באופן אלקטרוני דיווחי אימון ותרגול לפי בחירתו; בתקופה זו הדיווח המחייב יהיה דיווח הנייר בלבד.


  (ב) במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(2)(ג) כמועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של חתם או נאמן לתעודות התחייבות, ידווח חתם או נאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, לרשות בדיווח אלקטרוני בלבד.