תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק ו': עיון ושימוש במידע

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ו': עיון ושימוש במידע
לתחילת העמוד 16. אגרות
 • (א) הכניסה לאתר ההפצה ועיון במידע המופיע בו פטורה מתשלום אגרה כלשהי.

  (ב) בעד הורדת נתונים מאתר ההפצה ושמירתם תשולם אגרה כמפורט בתוספת; ההורדה תיעשה בכפוף להוראות תקנה 17 ולמילוי תנאים נוספים, כפי שתורה הרשות ובאופן שתורה.

  (ג) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על הורדת הנתונים מאתר ההפצה שהיא בהיקף סביר או שאינה מיועדת לצורך מכירה של הנתונים, הצגתם, הפצתם או העברתם באופן שיטתי.

לתחילת העמוד 17. מגבלות על הפצת מידע
 • (א) מידע גולמי, מעובד או חלקי המופץ שלא על ידי הרשות על בסיס נתונים שהורדו לפי תקנה 16(ב) יהיה על אחריותו המלאה והבלעדית של מי שמפיצו (להלן - מפיץ), ויצוין בו, בהבלטה מיוחדת, כי המידע המופץ הוא באחריות המפיץ בלבד, כי המידע יכול שיהיה חלקי או עיבוד של מידע, וכי המידע המלא והמחייב הוא המידע שנכלל בדיווח
  שהוגש לרשות ומופיע באתר ההפצה.

  (ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מקום שנכלל בדיווח האלקטרוני דף לוואי, לא יפיץ המפיץ את דף הלוואי במתכונת ובמבנה שהוגש בו דף הלוואי לרשות, ואולם רשאי המפיץ לעשות שימוש בנתונים המופיעים בדף הלוואי, לעבדם ולפרסמם בכפוף לאמור בתקנת משנה (א).

לתחילת העמוד 18. קבלת העתקים מאושרים
 • (א) כל אדם רשאי לקבל מהרשות העתק נייר מאושר מהדיווחים הפתוחים לעיון הציבור באתר ההפצה.

  (ב) גורם מדווח רשאי לקבל מהרשות העתק נייר מאושר מכל מסמך שהגיש לרשות.

  (ג) בעד פעולות ושירותים שתעניק הרשות בקשר עם הנפקת העתקים מאושרים של מסמכים שהוגשו לה, תשולם אגרה כמפורט בתוספת.

לתחילת העמוד 19. הצמדה
 • (א) סכומים הקבועים בתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

  (ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

  (ג) יושב ראש הרשות יפרסם, בהודעה ברשומות, את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

  (ד) בתקנה זו -

  "המדד - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
  "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
  "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם,
  ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד
  שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.