תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק ה': מדווח שאינו גורם מדווח

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ה': מדווח שאינו גורם מדווח
לתחילת העמוד 13. מציע שאינו תאגיד מדווח
 • (א) מציע בהצעת רכש לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000, שאינו תאגיד מדווח, או מציע שאינו מנפיק, החייב בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק, ואינו תאגיד מדווח (להלן - מציע), ימנה מורשה חתימה אלקטרונית כמפורט להלן:

  (1) היה המציע תאגיד - ימנה נושא משרה בכירה, אחד או יותר, לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו לצורך דיווח אלקטרוני לרשות לענין הצעת הרכש;

  (2) היה המציע יחיד - רשאי הוא עצמו לשמש מורשה חתימה אלקטרונית או למנות מורשה חתימה אלקטרונית, אחד או יותר, מטעמו לצורך דיווח אלקטרוני לרשות לענין הצעת הרכש.

  (ב) בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית של מציע במגנא תיחתם בחתימה ידנית בידי המציע או בשמו ותוגש לרשות במסירה ביד או בדואר.

  (ג) רישומו של מורשה החתימה האלקטרונית של המציע במגנא יפקע בתום תשעים ימים מיום אישור רישומו; הרשות רשאית להאריך את תקופת תשעים הימים בתנאים כפי שתורה.

  (ד) הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על מציע, על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.

לתחילת העמוד 14. תאגיד המבקש להציע לראשונה או לרשום לראשונה ניירות ערך שלו
 • (א) תאגיד המבקש להציע לראשונה ניירות ערך שלו לפי תשקיף או תאגיד המבקש לרשום לראשונה ניירות ערך שלו למסחר בבורסה לפי תשקיף או לפי מסמך רישום, ימנה שני נושאי משרה בכירה לפחות לשמש מורשי חתימה אלקטרונית מטעמו לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות.

  (ב) בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית במגנא לתאגיד כאמור בתקנת משנה (א) תיחתם בשם התאגיד בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.

  (ג) הוצעו ניירות ערך של התאגיד לציבור לפי תשקיף או נרשמו למסחר בבורסה לפי מסמך רישום, יגיש התאגיד לרשות בתוך יום מסחר אחד מיום קבלת ההיתר לפרסום התשקיף או מיום פרסום מסמך הרישום, לפי הענין, באמצעות דיווח אלקטרוני, טופסי נתוני פתיחה המפורטים בתקנה 21(ב).

  (ד) הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על תאגיד כאמור בתקנת משנה (א), על מורשה חתימה אלקטרנוית מטעמו, ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.

לתחילת העמוד 15. חברה המבקשת לשמש חתם או נאמן לתעודות התחייבות
 • (א) חברה המבקשת לשמש חתם או נאמן לתעודות התחייבות, תמנה נושא משרה בכירה אחד או יותר לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמה לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות.

  (ב) בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית כאמור בתקנת משנה (א) במגנא תיחתם בשם החברה בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.

  (ג) הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על חברה כאמור בתקנת משנה (א), על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמה ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.