תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק ד': אופן הדיווח האלקטרוני

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ד': אופן הדיווח האלקטרוני
לתחילת העמוד 9. אופן הדיווח האלקטרוני
 • כניסה לאתר הדיווח, הורדת טופסי דיווח, מילוי פרטים בטופס דיווח וביצוע דיווח אלקטרוני לרשות ייעשו בהתאם לכללי דיווח אלקטרוני.

לתחילת העמוד 10. קליטת הדיווח האלקטרוני
 • (א) מסמך שדווח אופן אלקטרוני לרשות, יראו אותו כמוגש במועד שבו נקלט במגנא, בהתאם לאישור שיונפק למורשה החתימה האלקטרונית שביצע את הדיווח האלקטרוני; אישור כאמור יופיע באתר הדיווח ויישלח לכתובת דואר אלקטרוני של מורשה החתימה האלקטרונית.

  (ב) מסמך שדווח באופן אלקטרוני לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה במגנא ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה יידחה, בלא קליטתו במגנא, בצירוף הודעה מתאימה שתופיע באתר הדיווח.

  (ג) היה הדיווח האלקטרוני נגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין, העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות, יידחה הדיווח בלא קליטתו במגנא, בצירוף הודעה מתאימה שתופיע באתר הדיווח.

  (ד) תקלה זמנית או קבועה במחשב המדווח לא תהווה הצדקה לעיכוב או דחיה בהגשת מסמכים.

לתחילת העמוד 11. קישוריות
 • במסמך המדווח באופן אלקטרוני לרשות, לא תהיה קישורית (hyper link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי גורם מדווח לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן ענינים, אם קיים, לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך.

לתחילת העמוד 12. קבצים
 • (א) מסמך המצורף כקובץ לטופס דיווח יוכן באמצעות תוכנה המותאמת לשימוש במגנא, המשמשת ליצירת קבצים בפורמט pdf (portable document format) טקסטואלי המאפשר ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מסמך שהוכן על ידי מקור חיצוני לגורם המדווח, ואשר לגורם המדווח אין כל שליטה או השפעה על אופן הכנתו, יכול שיצורף לטופס הדיווח בפורמט pdf לא טקסטואלי(image).

  (ג) דיווח אלקטרוני לא יכלול קבצי וידאו, אודיו או אנימציה, וכן לא יכלול תמונות למעט גרפים, טבלאות, לוגו או סמל הגורם המדווח.