תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק ג': מורשה חתימה אלקטרונית

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ג': מורשה חתימה אלקטרונית
לתחילת העמוד 5. מינוי מורשה חתימה אלקטרונית
 • (א) תאגיד מדווח ימנה שני נושאי משרה בכירה לפחות, לשמש מורשי חתימה אלקטרונית מטעמו, לצורך דיווח אלקטרוני לרשות.

  (ב) נאמן לתעודות התחייבות או חתם ימנו נושא משרה בכירה אחד או יותר לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמם לצורך דיווח אלקטרוני לרשות.

לתחילת העמוד 6. רישומו של מורשה חתימה אלקטרונית במגנא
 • (א) בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית לגורם מדווח הרשום במגנא, תוגש לרשות בדיווח אלקטרוני על גבי טופס דיווח מתאים (להלן - בקשה לרישום).

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, להתיר, בנסיבות מיוחדות, הגשת הבקשה לרישום שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, ובתנאים שיורה.

  (ג) אישרה הרשות את הבקשה לרישום, יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למשרדי מאשר חתימה כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה בפני מאשר החתימה וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני לרשות; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים ממועד מתן האישור.

  (ד) כל עוד תקפה התעודה האלקטרונית שרכש מורשה חתימה אלקטרונית, לא ירכוש מורשה החתימה האלקטרונית אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית נוספים ולא יעשה שימוש באמצעי חתימה ובתעודה אלקטרונית נוספים בעבור אותו גורם מדווח לצורך דיווח אלקטרוני לרשות, ואולם רשאי הוא לחדש את תוקפה של תעודה אלקטרונית הקיימת ברשותו.

  (ה) הוגבל זמנית תוקף האישור שנתנה הרשות למאשר חתימה לפי תקנות מאשר חתימה, לא ייפגע תוקפה של התעודה האלקטרונית שהנפיק אותו מאשר חתימה, ואולם לא ניתן יהיה לחדש את תוקפה של תעודה אלקטרונית שפקעה אצל מאשר חתימה כאמור.

  (ו) בוטל האישור שניתן על ידי הרשות למאשר חתימה לפי תקנות מאשר חתימה, יפוג תוקפה של התעודה האלקטרונית שהנפיק אותו מאשר חתימה שבעה ימים מיום הביטול ולא ניתן יהיה לעשות בה שימוש עוד החל במועד זה.

לתחילת העמוד 7. ביטול מינויו או שינוי בפרטיו של מורשה חתימה אלקטרונית
 • (א) ביטל גורם מדווח את מינויו של מורשה חתימה אלקטרונית, יודיע על כך לרשות ולמאשר החתימה שהנפיק את התעודה האלקטרונית לאותו מורשה חתימה אלקטרונית, לא יאוחר ממועד כניסת הביטול לתוקף.

  (ב) חל שינוי בתפקידו של מורשה חתימה אלקטרונית אצל הגורם המדווח או בפרטים שדווחו ביחס למורשה החתימה האלקטרונית כאמור בתקנה 6, יודיע על כך הגורם המדווח לרשות לא יאוחר מיום כניסת השינוי לתוקף; חדל מורשה החתימה האלקטרונית לכהן כנושא משרה בכירה אצל הגורם המדווח, יודיע הגורם המדווח לרשות על דבר ביטול מינויו כמורשה חתימה אלקטרונית, ולמאשר החתימה על ביטול התעודה
  האלקטרונית.

  (ג) הודעה לרשות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) תוגש בדיווח אלקטרוני, ואולם רשאי יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, להתיר, בנסיבות מיוחדות, הגשת ההודעה לרשות שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, ובתנאים שיורה.

לתחילת העמוד 8. חובותיו של מורשה חתימה אלקטרונית
 • (א) מורשה חתימה אלקטרונית לא יצמיד את חתימתו האלקטרונית המאושרת למסמך ולא ידווח אלקטרונית לרשות, אלא לאחר שווידא כי נתקיים אחד
  מאלה:

  (1) הוא מוסמך על פי כל דין לחתום על המסמך כחותם יחיד בשם הגורם המדווח;

  (2) הוא הוסמך כאמור בתקנה 2(א) בידי כל מי שחתימתו על המסמך נדרשת לפי כל דין, לחתום בשמו על המסמך באמצעות חתימתו האלקטרונית המאושרת, ולדווח באופן אלקטרוני לרשות, ובלבד שהמסמך שאליו הוא מצמיד את חתימתו האלקטרונית המאושרת ושהוא מגישו בדיווח אלקטרוני לרשות זהה לחלוטין מבחינת תוכן, מבנה וצורה למסמך שצורף להסמכה כאמור בתקנה 2(א) שנמסרה לו לצורך
  הדיווח האלקטרוני לרשות.

  (ב) הדיווח האלקטרוני יבוצע בידי מורשה חתימה אלקטרונית בהתאם לטופס הדיווח המתאים ביותר המופיע באתר הדיווח במועד הדיווח, ואולם אין באי קיומו של טופס דיווח מתאים כדי לגרוע מחובות הדיווח על גורם מדווח לפי הוראות כל דין.

  (ג) כלל טופס הדיווח דף לוואי, ימלא מורשה החתימה האלקטרונית את הפרטים הנדרשים בדף הלוואי, יוודא כי הפרטים שמילא בדף הלוואי תואמים את הפרטים המופיעים במסמך המדווח על ידו באופן אלקטרוני, יחתום על דף הלוואי באופן אלקטרוני בשם הגורם המדווח ויגיש את דף הלוואי יחד עם המסמך המדווח על ידו באופן אלקטרוני לרשות.

  (ד) אחריותו של מורשה חתימה אלקטרונית כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג) היא אחריות אישית, ואין הוא יכול להשתחרר מאחריותו על ידי הסמכת אחר להשתמש באמצעי החתימה שלו לצורך חתימה או דיווח אלקטרוני לרשות.

  (ה) תקנה זו אינה באה לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות ביחס לחובות בעל אמצעי חתימה ואחריותו.