תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק ב': אישור וחתימה על דוחות

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ב': אישור וחתימה על דוחות
לתחילת העמוד 2. חתימה אלקטרונית על מסמך
 • (א) מי שחתימתו נדרשת על סמך המוגש לרשות, יסמיך מורשה חתימה אלקטרונית של הגורם המדווח, לחתום בשמו ולדווח באופן אלקטרוני לרשות, על ידי הצמדת חתימתו האלקטרונית המאושרת של מורשה החתימה האלקטרונית; נדרשה חתימה של יותר מאדם אחד על אותו מסמך, יסמיכו כל מי שחתימתם נדרשת, בהסמכה כאמור, מורשה חתימה אלקטרונית אחד בלבד של הגורם המדווח; הסמכה כאמור תיחתם ידנית בידי כל מי שחתימתו על המסמך נדרשת לפי כל דין, בציון שמו ותפקידו בגורם המדווח או זיקה אחרת שיש לו לגורם המדווח, ויצורף אליה, כחלק
  בלתי נפרד ממנה, נוסח המסמך אשר ביחס אליו ניתנת ההסמכה.

  (ב) היה מורשה החתימה האלקטרונית מוסמך לחתום בעצמו על המסמך חותם יחיד בשם הגורם המדווח לפי הוראות כל דין, יחתום על המסמך באמצעות הצמדת חתימתו האלקטרונית המאושרת וידווח באופן אלקטרוני לרשות.

  (ג) תקנת משנה (א) לא תחול ביחס למסמכים אלה:

  (1) דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של התאגיד המדווח לבעלי המניות וכן סקירה של רואה החשבון של התאגיד המדווח לדוחות כספיים ביניים;

  (2) דוח רואה חשבון מבקר או סקירה של רואה חשבון על דוחות כספיים המצורפים לדוחות הכספיים של התאגיד המדווח;

  (3) דוח רואה חשבון מבקר או סקירה של רואה חשבון על דוחות כספיים המצורפים לדוח עסקה לפי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, או לדוח הצעה לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000;

  (4) דוח רואה החשבון המבקר על הדוח השנתי של חתם, וכן סקירה של רואה חשבון לדוחות הביניים של החתם בהתאם לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993;

  (5) אישור רואה חשבון של המנפיק, המצורף להודעה בדבר כוונה לפרסם תשקיף לפי סעיף 12(ד4x) לחוק, המאשר את התקיימות האמור בסעיף 12(ד4x) לחוק.


  (ד) דוח או סקירה כאמור בתקנת משנה (ג) (להלן - דוח רואה חשבון) יוגש לרשות בדיווח אלקטרוני, ואולם לא ייחשב כחתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת לענין חוק חתימה אלקטרונית; מורשה החתימה האלקטרונית המבצע את הדיווח האלקטרוני יצהיר בטופס הדיווח המתאים, כי בדק ווידא כי דוח רואה החשבון המוגש לרשות זהה לחלוטין מבחינת תוכן, מבנה וצורה לדוח רואה החשבון החתום במקור שהוגש לגורם המדווח ושמור במשרדיו; דוח רואה החשבון חתום במקור יישמר גם במשרד רואה החשבון.

לתחילת העמוד 3. הצהרת רואה חשבון
 • (א) לא יאוחר משלושה ימי מסחר לאחר פרסום דוחות כספיים באתר ההפצה, יגיש רואה החשבון אשר חתם על דוח רואה החשבון הצהרה בכתב לרשות, שבה הוא מאשר כי דוח רואה החשבון שנכלל בדוחות הכספיים שהוגשו לרשות והוצגו באתר ההפצה, זהה מבחינת תוכן, מבנה וצורה לדוח רואה החשבון אשר נחתם בידו והועבר לגורם המדווח; הצהרת רואה החשבון תוגש לרשות, במשרדה בירושלים, במסירה ביד או בדואר.

  (ב) הוגשה הצהרת רואה חשבון כאמור בתקנת משנה (א), יראו כמקור את דוח רואה החשבון שהוגש לרשות כאמור בתקנה 2(א), בכל הליך משפטי.

לתחילת העמוד 4. שמירת מסמכים
 • דווח מסמך או דף לוואי באופן אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה -

  (א) יישמר העתק המסמך או דף לוואי שדווח באופן אלקטרוני לרשות, באמצעים אלקטרוניים במשרד הראשי של הגורם המדווח;

  (ב) תישמר ההסמכה לחתימה אלקטרונית כאמור בתקנה 2(א), במשרד הראשי של הגורם המדווח.