תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) - פרק א': פרשנות

 • תקנות חדשות (18 במרץ 2003) ק"ת 6235

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו-55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "אתר הדיווח" - אתר אינטרנט של הרשות, שאליו מתבצע הדיווח האלקטרוני לרשות (https://filing.magna.isa.gov.il);

  "אתר ההפצה" - אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דיווחי הגורמים המדווחים (www.magna.isa.gov.il);

  "אמצעי חתימה", "חתימה אלקטרונית", "חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"תעודה אלקטרונית" - כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית;

  "גורם מדווח" - תאגיד מדווח, נאמן לתעודות התחייבות או חתם;

  "דיווח בנייר" - הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;

  "דף לוואי" - חלק מטופס דיווח, המיועד להזנת נתונים מתוך המסמך המדווח, ומסומן בכותרתו שהוא "דף לוואי";

  "חתימה ידנית" - חתימה בכתב יד על מסמך נייר;

  "חתם" - כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993;


  "טופס דיווח" - טופס אלקטרוני המשמש לצורך דיווח אלקטרוני לרשות, כפי 
  שהוא מופיע, במועד הדיווח, באתר הדיווח או באתר ההפצה כנספח לכללי דיווח אלקטרוני;

  "כללי דיווח אלקטרוני" - כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא שפרסמה הרשות לפי סעיף 44ה לחוק;

  "מאשר חתימה" - כמשמעותו בסעיף 44ד(ב) לחוק;

  "מגנא" (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) - מערכת המחשב של הרשות המשמשת לקליטת דיווחי הגורמים המדווחים והפצתם;

  "מורשה חתימה אלקטרונית" - יחיד, המכהן כנושא משרה בכירה, שמונה על ידי גורם מדווח, בהתאם להוראות פרק ג', לשמש מורשה לצורך דיווח אלקטרוני לרשות;

  "מחשב המדווח" - מחשב המשמש את מורשה החתימה האלקטרונית לצורך הורדת טופסי דיווח מאתר הדיווח וביצוע דיווח אלקטרוני לרשות, והעומד בדרישות חומרה ותוכנה כפי שנקבעו בכללי דיווח אלקטרוני, לרבות חיבור לרשת האינטרנט;

  "מסמך" - תשקיף שהותר פרסומו, טיוטת תשקיף, מסמך רישום וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים בהם, וכן כל דוח, הודעה וכל מסמך אחר, למעט דף לוואי, שיש להגיש לרשות או לבורסה לפי החוק;


  "נאמן לתעודות התחייבות" - כמשמעותו בפרק ה'1 לחוק;

  "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, לרבות מזכיר הגורם המדווח, ויועץ משפטי של הגורם המדווח;

  "תאגיד מדווח" - לרבות תאגיד המדווח לפי פרק ה'3 לחוק;

  "תקנות מאשר חתימה" - תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה), התשס"ג-2003.